อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ระดับชาติย่านโบราณ 36 สายในกรุงฮานอย

(VOVWORLD) - ย่านโบราณ 36 สายในกรุงฮานอยประกอบด้วยโบราณสถานกว่า 100 รายการ บ้านโบราณที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมหลายพันหลัง ซึ่งหลังจากย่านโบราณ 36 สายได้รับการรับรองให้เป็นเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ระดับชาติเมื่อปี 2004 งานด้านการวิจัย การลงทุน รวมทั้งการแสวงหามาตรการอนุรักษ์ ซ่อมแซมปฏิสังขรณ์และส่งเสริมคุณค่าของโบราณสถานต่างๆได้รับการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ระดับชาติย่านโบราณ 36 สายในกรุงฮานอย - ảnh 1วิหารแบกหมา ในย่านโบราณ 36 สาย 

ย่านโบราณ 36 สายในกรุงฮานอย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขตหว่านเกี๋ยม มีพื้นที่รวมกัน 82 เฮกตาร์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นไข่มุกในคลังมรดกวัฒนธรรมของกรุงฮานอย

ในด้านมรดกรูปธรรม ปัจจุบัน ย่านโบราณ 36 สายมีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 83 แห่ง โบราณสถานเชิงประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ 30 แห่งและโบราณสถานอื่นๆ 8 แห่ง ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านศาสนา ทั้งวัดวาอาราม โบสถ์ วิหารศาลเจ้าและมัสยิด เมื่อเร็วๆนี้ เขตหว่านเกี๋ยมได้ทำการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์โบราณสถานทางประวัติศาสตร์กว่า 20 แห่ง เช่น วิหารแบกหมา วิหารกวานเด๋ ศูนย์การสื่อสารย่านโบราณกรุงฮานอย ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมย่านโบราณกรุงฮานอย ศาลากิมเงิน ศาลาเอียนท้าย วัดลี้เจี่ยวก๊วกซือ วิหารฟุกเกี๋ยนและวิหารกวางตุ้ง เป็นต้น นาง เจิ่นถิถวีลาน รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารย่านโบราณกรุงฮานอยได้เผยว่า“ปัจจุบัน ย่านโบราณ 36 สายในกรุงฮานอยมีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ 25 แห่งที่ได้รับการรับรองให้เป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ระดับชาติ เช่น ศาลากิมเงิน ศาลาตู๋ถิ ศาลาด่งหลากและวิหารกวานเด๋ เป็นต้น สำหรับงานด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรม ทางเขตหว่านเกี๋ยมได้ประสานงานกับสมาคมมรดกวัฒนธรรมทังลอง-ฮานอยจัดทำโครงการวิจัยและจัดงานเทศกาลพื้นเมืองในย่านโบราณ 36 สายและบริเวณโดยรอบสระหว่านเกี๋ยม หรือ สระคืนดาบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูงานเทศกาล 14 รายการ เช่น พิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์เล งานเทศกาลศาลาเอียนท้าย ศาลากิมเงินและงานฉลองวันสารทไหว้พระจันทร์ย่านโบราณ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมตลาดดอกไม้ตรุษเต๊ตที่ถนนห่างเหลือก กิจกรรมวัฒนธรรมบนท้องถนนและการแสดงการร้องเพลงทำนองกาจู่ตามโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจของประชาชนเป็นจำนวนมาก”

ย่านโบราณ 36 สายในกรุงฮานอยเป็นสถานที่เก็บรักษาคุณค่าวัฒนธรรมทังลอง-แก๋เจอะในอดีต โดยมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของย่านประกอบอาชีพหัตถกรรมพื้นบ้านแขนงต่างๆ โบราณสถานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งอาหารพื้นเมืองของกรุงฮานอย ซึ่งทำให้ย่านโบราณ 36 สายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของกรุงฮานอย

อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ระดับชาติย่านโบราณ 36 สายในกรุงฮานอย - ảnh 2วิหารกวานเด๋ ในย่านโบราณ 36 สายในกรุงฮานอย 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของย่านโบราณ 36 สายในกรุงฮานอย ก่อนอื่นต้องทำการวางผังย่านโบราณให้เป็นเขตท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงฮานอย อีกทั้งทำการเพิ่มเติมพื้นที่สาธารณะ ทำป้ายแนะนำประวัติศาสตร์ความเป็นมาของถนน ทำการตกแต่งถนนคนเดินสายต่างๆ เช่น ถนนห่างด่าว ห่างงานและด่งซวนควบคู่กับการจัดตลาดกลางคืนและการแสดงศิลปะในเวลากลางวัน รองศ.ดร.โด๊ะถิหาว อุปนายกสมาคมวรรณกรรมและศิลปะพื้นเมืองกรุงฮานอยได้เผยว่า“ต้องตรวจสอบมรดกวัฒนธรรมนามธรรมในย่านโบราณ 36 สาย เช่น พระบรมราชโองการสำหรับวิหารและศาลเจ้าต่างๆและแผ่นจารึกเพื่อทำการแปลและเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง อีกทั้งผลักดันการสร้างสรรค์ครอบครัวที่มีวัฒนธรรม สร้างสรรค์วัฒนธรรมในเขตชุมชนและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมในย่านโบราณ”

คณะกรรมการบริหารเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ย่านโบราณ 36 สายในกรุงฮานอยกำลังทำการวิจัยสร้างฐานข้อมูลแบบ 3 มิติสำหรับมรดกที่สำคัญ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนเพราะเอกสารต้นฉบับต่างๆเสี่ยงที่จะสูญหายในไม่ช้านี้และสร้างอุปสรรคต่อการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์มรดกต่างๆ รองศ.ดร.ดั่งวันบ่าย กรรมการสภามรดกวัฒนธรรมแห่งชาติได้เผยว่า“ย่านโบราณ 36 สายในกรุงฮานอยคือทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงและสามารถยื่นเสนอเอกสารขอรับรองให้เป็นเขตโบราณสถานทางประวัติศาสตร์พิเศษระดับชาติ อีกทั้งทำการเชื่อมโยงกับเขตโบราณสถานหว่างแถ่งทังลอง ซึ่งได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกเนื่องจากย่านโบราณ 36 สายเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังหว่างแถ่งทังลองและยื่นเสนอให้ยูเนสโก้รับรองเขตโบราณสถานหว่างแถ่งทังลองที่เชื่อมโยงกับย่านโบราณ 36 สายอีกครั้ง ทางการกรุงฮานอยและเขตหว่านเกี๋ยมกำลังพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทนของเขตชุมชนในย่านโบราณ 36 สายเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารย่านโบราณ 36 สาย”

ย่านโบราณ 36 สายในกรุงฮานอยมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของมรดกวัฒนธรรมทั้งนามธรรมและรูปธรรม ซึ่งสร้างนิมิตหมายให้แก่ทังลอง- ฮานอยที่มีวัฒนธรรมนับพันปี ในเวลาที่จะถึง คณะกรรมการบริหารย่านโบราณ 36 สายจะพยายามฟื้นฟูงานเทศกาล การประกอบศาสนกิจและความเลื่อมใสของชาวบ้าน ตลอดจนจัดรายการศิลปะที่หลากหลายเพื่อทำให้ย่านโบราณ 36 สายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเพื่อจัดทำเอกสารและยื่นเสนอให้ยูเนสโก้รับรองย่านโบราณ 36 สายในกรุงฮานอย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด