การสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือภารกิจที่ต้องดำเนินการ

(VOVWORLD) - ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ได้มีการตั้งเป้าหมายว่า ถึงปี 2030 ซึ่งครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งพรรคฯ เวียดนามจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมทันสมัย มีรายได้ปานกลางในระดับสูงและถึงปี 2045 ซึ่งครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งประเทศ จะเป็นประเทศที่พัฒนาและมีรายได้ในระดับสูง ส่วนมติของการประชุมนี้ได้ระบุว่า “การสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมภายใต้การนำของพรรคฯคือหน้าที่หลักในการเปลี่ยนแปลงใหม่ระบบการเมือง”


การสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือภารกิจที่ต้องดำเนินการ - ảnh 1ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกเป็นประธานการสัมมนา "ปัญหาทางทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับนิติรัฐสังคมในเวียดนามเมื่อวันที่ 11 ธันวาคมปี 2021

การสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยมในเวียดนามเริ่มจากความต้องการของการปฏิวัติตามแนวทางเอกราชประชาชาติควบคู่กับการก้าวไปสู่สังคมนิยมเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ “ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง  มีประชาธิปไตย มีความยุติธรรมและอารยธรรม” โดยประธานโฮจิมินห์และพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ผสานลัทธิมาร์ก-เลนินกับคุณค่าที่ดีเลิศของมนุษยชาติ ประสบการณ์ของประเทศต่างๆเกี่ยวกับประชาธิปไตยและนิติรัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวียดนาม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่าวถิเกวียน จากสถาบันรัฐศาสตร์และกฎหมายสังกัดสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้เผยว่า ประธานโฮจิมินห์ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามกฎหมายกับการสร้างสรรค์รัฐเพื่อรับใช้ประชาชน

“หลังจากออกเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแสวงหาหนทางกู้ชาติ ประธานโฮจิมินห์ได้เรียนรู้แนวคิดที่ก้าวหน้าและคุณค่าที่ดีเลิศของมนุษยชาติในการปฏิวัติทุนนิยมในยุโรป ซึ่งแนวคิดโฮจิมินห์เกี่ยวกับนิติรัฐเป็นการผสมผสานและประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว โดยเฉพาะการที่อำนาจรัฐทั้งหมดเป็นของประชาชนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของเวียดนามอย่างมีความคิดสร้างสรรค์”

หลังการอ่านปฏิญญาเอกราชและสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ประธานโฮจิมินห์และพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เตรียมพร้อมและจัดการเลือกตั้งรัฐสภาสมัยที่ 1 จนประสบความสำเร็จและประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 1946 ซึ่งเป็นก้าวเดินที่ถูกต้องเพื่อค้ำประกันให้แก่การจัดตั้งรัฐและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นประชาธิปไตยตามนิติรัฐ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งในการพัฒนาของการปฏิวัติและประเทศในระยะต่างๆ ต้องสร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยมทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยในการประชุมครั้งที่ 2 คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่ 7 เมื่อปี 1991 ได้มีการหารือถึงนิติรัฐสังคมนิยมเป็นครั้งแรกและมีการระบุในเอกสารต่างๆของพรรคฯ รวมถึงหลักนโยบายสร้างสรรค์ประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่สังคมนิยมฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมปี 2011

ส่วนในรัฐธรรมนูญปี 2013 ได้ระบุว่า “รัฐสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือนิติรัฐสังคมนิยมของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยประชาชนเป็นเจ้าของ อำนาจรัฐทั้งหมดเป็นของประชาชนบนพื้นฐานของพันธมิตรระหว่างชนชั้นกรรมกร เกษตรกรและปัญญาชน อำนาจรัฐเป็นหนึ่งเดียว มีการแบ่งอำนาจ ประสานงานและตรวจสอบระหว่างหน่วยงานต่างๆในการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ การบังคับใช้กฎหมายและตุลาการ” อีกทั้งกำหนดประเด็นที่สำคัญของนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเฉพาะสิทธิของมนุษย์และสิทธิพลเมือง ดร.เหงวียนสีหยุง อดีตรองหัวหน้าสำนักงานสภาแห่งชาติได้ยืนยันว่า“รัฐธรรมนูญปี 2013 รับรองสิทธิของมนุษย์และสิทธิพลเมืองทั้งหมดตามมาตรฐานโลก รวมถึงประเทศที่พัฒนาและครอบคลุมในหลายด้าน โดยมีข้อจำกัดใน 4 ด้านตามข้อกำหนดของรัฐสภาเท่านั้น นั่นคือด้านกลาโหม ความมั่นคงแห่งชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย จริยธรรมทางสังคมและสุขภาพของประชาชน”

ในการเปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารประเทศในภารกิจการพัฒนาและผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึก ต้องเร่งสร้างรัฐที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ซึ่งมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ได้ชี้ชัดว่า “การสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมภายใต้การนำของพรรคฯคือหน้าที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงใหม่ระบบการเมือง” และ “ต้องวิจัยและประกาศยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045” ซึ่งนี่ก็เป็นความปรารถนาของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

“ในนิติรัฐสังคมนิยม อำนาจรัฐทั้งหมดเป็นของประชาชนและถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในทุกกิจกรรมของชีวิตสังคม”

“ประชาชนเป็นกองกำลังแกนหลัก ดังนั้น นิติรัฐสังคมนิยมจึงเป็นรัฐของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน”

“นิติรัฐมีมาตรการควบคุมการใช้อำนาจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและการทำงานแบบขุนนาง”

การสร้างสรรค์นิติรัฐของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชนมีความหมายสำคัญต่อการรับใช้ประชาชนและจัดกิจกรรมต่างๆทางสังคม ซึ่งประธานประเทศ เหงวียนซวนฟุก หัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการจัดทำร่างโครงการยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามจนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 ได้ยืนยันหลายครั้งว่า“การสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นภารกิจการพัฒนาที่สำคัญของรัฐเวียดนาม อีกทั้งเป็นความปรารถนาและการเลือกเฟ้นของประชาชนที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาประเทศ”

ทั้งนี้ การสร้างสรรค์นิติรัฐในเวียดนามเป็นปัจจัยที่ค้ำประกันการรักษาและการใช้อำนาจทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมของประชาชนในการบริหารและตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ การแก้ไขปัญหาการลุแก่อำนาจ อีกทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด