การเปิดบรรยากาศและโอกาสการพัฒนาเขตตะวันออกภาคใต้ที่มีความได้เปรียบมากมาย

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมปี 2022 กรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรคได้จัดการประชุมทั่วประเทศเพื่อปฏิบัติมติที่ 24 ของกรมการเมืองพรรคสมัยที่ 13 เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การค้ำประกันกลาโหม ความมั่นคงในเขตตะวันออกภาคใต้จนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์ถึง 2045 ภายหลังการประชุมปฏิบัติตามมติของกรมการเมืองพรรคเกี่ยวกับการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง เขตภูดอย เขตเขาในภาคเหนือและเขตเตยเงวียน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับจิตสำนึกและปฏิบัติการทั่วประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาเขตตะวันออกภาคใต้ รวมถึงนครโฮจิมินห์และ 5 จังหวัดสังกัดส่วนกลางคือไตนิงห์ บิ่งเฟือก บิ่งเยือง ด่งนายและบ่าเหรียะหวุงเต่า
การเปิดบรรยากาศและโอกาสการพัฒนาเขตตะวันออกภาคใต้ที่มีความได้เปรียบมากมาย - ảnh 1เขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ (congluan.vn)

ในการประชุม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ได้กล่าวสุนทรพจน์สำคัญโดยระบุถึงเหตุผลที่กรมการเมืองพรรคต้องหารือและออกมติเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การค้ำประกันงานด้านกลาโหมและความมั่นคงในเขตตะวันออกภาคใต้ถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2045 ต้องตีความแนวคิดใหม่ เจตนารมณ์ใหม่ เนื้อหาใหม่ของมตินี้และต้องหาแนวทางเพื่อปฏิบัติมติของกรมการเมืองพรรคให้ประสบความสำเร็จและการแปรมติให้เป็นการปฏิบัติ ตามความเห็นของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เขตตะวันออกภาคใต้มีบทบาทที่สำคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การค้ำประกันกลาโหม ความมั่นคงและการต่างประเทศ การวิจัยจัดทำ ประกาศใช้มติฉบับใหม่ครั้งนี้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นก้าวกระโดดในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การค้ำประกันกลาโหมและความมั่นคงในเขตตะวันออกภาคใต้ในระยะพัฒนาใหม่

ตามความเห็นของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ สำหรับทัศนะ จิตสำนึกและแนวคิดชี้นำ มติครั้งนี้ยืนหยัดปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ ความมุ่งมั่นในระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งและเป็นก้าวกระโดดในการพัฒนาเขตตะวันออกภาคใต้เพื่อมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติตามเป้าหมายจนถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2045 ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ สำหรับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ มตินี้ได้กำหนดเป้าหมายทั่วไปอย่างชัดเจนและเป้าหมายจนถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2045 และพยายามจนถึงปี2030  "เขตตะวันออกภาคใต้กลายเป็นเขตพัฒนาที่คล่องตัว มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เป็นพลังขับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการเติบโตของประเทศ เป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อุตสาหกรรมไฮเทค โลจิสติกส์ และศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสูงในภูมิภาค เป็นผู้เดินหน้าในการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการเติบโต การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล การสร้างสรรค์ "รัฐบาลดิจิทัล" "เศรษฐกิจดิจิทัล" และ "สังคมดิจิทัล" สำหรับหน้าที่และมาตรการแก้ไข  มติครั้งนี้ได้วางมาตรการที่ค่อนข้างสมบูรณ์ พร้อมเพรียงและเป็นมาตรการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของระยะพัฒนาใหม่ รวมทั้ง หน้าที่ มาตรการเกี่ยวกับการพัฒนาที่รวดเร็ว ยั่งยืนและสร้างก้าวกระโดดในเขตเศรษฐกิจ เน้นปรับปรุงกลไกและนโยบายพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ ผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค สำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของตัวเมืองให้มีความสมบูรณ์ สำหรับการพัฒนาวัฒนธรรมและสังคม การปรับปรุงชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชน การค้ำประกันกลาโหมและความมั่นคง การปรับปรุงองค์กรพรรคและระบบการเมืองของท้องถิ่นต่างๆในภูมิภาค

การเปิดบรรยากาศและโอกาสการพัฒนาเขตตะวันออกภาคใต้ที่มีความได้เปรียบมากมาย - ảnh 2การประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติที่ 24 ของกรมการเมืองพรรคสมัยที่ 13 เกี่่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การค้ำประกันกลาโหม ความมั่นคงในเขตตะวันออกภาคใต้จนถึงปี 2030 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 (quochoi.vn)

ผู้บริหารของท้องถิ่นต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมประเมินว่า มติที่ 24 ของกรมการเมืองพรรคได้เปิดบรรยากาศและโอกาสการพัฒนาสำหรับเขตตะวันออกภาคใต้ด้วยความได้เปรียบหลายข้อ โดยเฉพาะ การปรับปรุงนโยบายและกลไกที่สร้างพลังขับเคลื่อนสำหรับการพัฒนา เข้าสู่ระยะการพัฒนาใหม่ มีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ต่อกระบวนการพัฒนาเวียดนามให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยด้วยวิสัยทัศน์จนถึงปี 2045 นาย ฟานวันหมาย ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ย้ำว่า ทางนครฯมุ่งมั่นปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายและหน้าที่ตามที่มติได้วางไว้โดยเร็ว

“ทางนครฯจัดทำโครงการปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม โดยก่อนอื่นเน้นปฏิบัติหน้าที่หลักและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว เน้นปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว อาศัยบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลิตภาพแรงงานในระดับสูง ทางนครฯกำลังทบทวนและเน้นพัฒนาเศรษฐกิจการบริการตามแนวทางพัฒนาบริการใหม่และบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม ควบคู่กับการก่อสร้างศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศ ศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยว และงานแสดงสินค้าโลจิสติกระหว่างประเทศ ศูนย์กลางแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์และดูแลสุขภาพระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ”

นาย ฝ่ามเวียดแทง เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดบ่าเหรียะหวุงเต่า ยืนยันว่า พรรคสาขาและทางการประชาชนจังหวัดบ่าเหรียะหวุงเต่าจะเร่งปฏิบัติแผนการปฏิบัติมติที่ 24 ของกรมการเมืองพรรคอย่างสมบูรณ์และมีระเบียบ อีกทั้งเสนอว่า

“ผมขอเสนอให้กรมการเมืองพรรคนอกจากการประกาศใช้มติฉบับต่างๆแล้ว ต้องประกาศใช้กลไกการทำงานที่มีลักษณะของกฎระเบียบเป็นการนำร่องสำหรับพื้นที่ที่ประกาศใช้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์การปฏิบัติที่ไม่จริงจังและไม่มีประสิทธิภาพในเวลาที่ผ่านมา โดยก่อนอื่น ในปี 2023 ต้องจัดการลงนามเชื่อมโยงการฝึกอบรมทรัพยากรแหล่งบุคลากรระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ในภูมิภาคที่สำคัญในภาคใต้เนื่องจากเป็นด้านที่มีความต้องการและสำคัญของพื้นที่ภาคใต้ ประการที่ 3 คือ ศึกษาวิจัยการส่งเสริมการลงทุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างท้องถิ่นต่างๆ ในเขตตะวันออกภาคใต้”

ในการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติมติที่ 24 เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ได้เสนอให้รัฐบาลและสำนักงานส่วนกลางกระชับความร่วมมือกับท้องถิ่นในภูมิภาคเพื่อเร่งจัดทำ ประกาศใช้และปฏิบัติตามมติที่ 24 เพื่อพัฒนาภูมิภาคและมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด