ความพยายามปฏิบัติมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) - การผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการเข้าร่วมคำมั่นระหว่างประเทศในด้านแรงงานคือแนวทางที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนาม ซึ่งในการปฏิบัติข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่และการขยายการผสมผสาน เวียดนามกำลังพยายามากขึ้นเพื่อปฏิบัติข้อกำหนดแรงงานระหว่างประเทศตามคำมั่นต่างๆที่ให้ไว้
ความพยายามปฏิบัติมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ - ảnh 1 บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติผ่านความเห็นชอบการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่105 ของ ILO  (quochoi.vn)

การให้สัตยาบันและปฏิบัติมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศนับวันมีความสำคัญเพื่อยกระดับทักษะความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น เวียดนามจึงได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาอีกหลายฉบับขององค์การแรงงานสากลหรือ ILO เพื่อมีส่วนร่วมสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาตลาดแรงงานเวียดนามให้สอดคล้องกับกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดและมุ่งสู่การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่ทันสมัย

พื้นฐานทางนิตินัยที่สมบูรณ์

หลังจากเข้าเป็นสมาชิกขององค์การแรงงานสากลหรือ ILO เมื่อปี 1992จนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้เข้าร่วมอนุสัญญา 20 ฉบับเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน เช่น อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่ให้จ้างงานในภาคอุตสาหกรรม อนุสัญญาเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างที่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงานชายและแรงงานหญิง อนุสัญญาเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ อนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงานบังคับ อนุสัญญาเกี่ยวกับนโยบายงานทำและอนุสัญญาเกี่ยวกับแรงงานทางทะเล เป็นต้น โดยเฉพาะในปี 2019เวียดนามได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา 3 ฉบับของ ILO ประกอบด้วยอนุสัญญาฉบับที่ 88 ว่าด้วยการจัดองค์กรบริการจัดหางาน อนุสัญญาฉบับ159ว่าด้วยการฟื้นฟูด้านการฝึกอาชีพและการจ้างงานคนพิการและอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการประยุกต์ใช้หลักการของสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม โดยอนุสัญญาฉบับที่ 98 คืออนุสัญญาขั้นพื้นฐานของ ILO ที่ระบุถึงหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่สำคัญของข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ เช่น ข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ CPTPP ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-อียู หรือ EVFTA และนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมของบริษัทข้ามชาติ นอกจากนี้ สภาแห่งชาติเวียดนามได้อนุมัติประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข โดยมีข้อกำหนดใหม่ที่ค้ำประกันสิทธิของผู้ใช้แรงงานตามคำมั่นระหว่างประเทศเกี่ยวกับแรงงานที่เวียดนามให้สัตยาบันและสอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติข้อตกลง CPTTP และ EVFTA ของเวียดนาม ล่าสุดนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เวียดนามได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่105ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับของ ILO ทำให้อนุสัญญาขั้นพื้นฐานของ ILO ที่เวียดนามให้สัตยาบันเพิ่มขึ้นเป็น 7 ฉบับจากทั้งหมด 8 ฉบับ

ความพยายามปฏิบัติมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ - ảnh 2ดร.Change-Hee Lee ผู้อำนวยการ ILOเวียดนามให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการที่เวียดนามให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่105ของ ILO(quochoi.vn)

ค้ำประกันสิทธิของผู้ใช้แรงงาน

การให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่105และอนุสัญญาฉบับต่างๆของ ILO ได้แสดงให้เห็นถึงทัศนะและแนวทางที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐเวียดนามคือยกเลิกแรงงานบังคับ ค้ำประกันสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมือง อีกทั้งมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อการเมืองต่างประเทศและแสดงให้เห็นถึงคำมั่นทางการเมืองของเวียดนามในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในฐานะเป็นประเทศสมาชิกของ ILO และคำมั่นของข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ ซึ่งมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึกของเวียดนาม

เวียดนามได้บรรลุก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาขั้นพื้นฐานของ ILO ตลอดจนการแก้ไขประมวลกฎหมายแรงงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนาดีและความพยายามอย่างมีประสิทธิภาพ การที่เวียดนามให้สัตยาบันอนุสัญญาของ ILO เพิ่มมากขึ้นสามารถนำไปสู่เงื่อนไขการทำงานที่ดีขึ้น ผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น กระจายความเจริญรุ่งเรืองอย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นาง Deborah Greenfield รองผู้อำนวยการใหญ่ ILO ได้ประเมินเกี่ยวกับการที่เวียดนามให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 98ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง อนุสัญญาฉบับที่ 88 และอนุสัญญาฉบับที่ 159 ว่า “เวียดนามได้มีการพัฒนาที่น่าชื่นชมโดยได้ปรับปรุงร่างประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขให้สอดคล้องกับแถลงการณ์ปี 1998 ของ ILO เกี่ยวกับหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงาน เวียดนามได้มีคำมั่นต่อมาตรฐานแรงงานสากลในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานเข้ากับเศรษฐกิจโลกผ่านมติ 06 เกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก มติ 27 เกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายเงินเดือนและมติ 28 เกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายประกันสังคม” ส่วนนาง Corrine Vargha หัวหน้าคณะกรรมการมาตรฐานแรงงานสากลของ ILO ได้ประเมินเกี่ยวกับการที่เวียดนามให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่า“เวียดนามได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคำมั่นที่เข้มแข็งในการต่อต้านแรงงานบังคับในทุกรูปแบบและเวียดนามกำลังมุ่งสู่การบรรลุงานทำที่เหมาะสมและปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติในระดับประเทศ”

ในสภาวการณ์ที่เวียดนามกำลังขยายการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก การให้สัตยาบันและปฏิบัติอนุสัญญาด้านแรงงานระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานทางนิตินัยที่สมบูรณ์และทันสมัยเพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ด้านแรงงานอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ค้ำประกันการแข่งขันที่มีความยุติธรรมเมื่อเวียดนามเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีและเป็นปัจจัยที่ผลักดันกระบวนการผสมผสานของเวียดนาม ทั้งนี้และทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่า เวียดนามกำลังปฏิบัติตามคำมั่นและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด