งานด้านชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศให้มั่นคง

(VOVWORLD) -ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยความมั่นคงในเขตคชายแดน ทะเล หมู่เกาะ สิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมเพื่อมีส่วนร่วมรักษาบรรยากาศสันติภาพและเสถียรภาพให้แก่ภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศควบคู่กับการรักษางานด้านกลาโหมและความมั่นคงเพื่ออำนวยความสะดวกให้เวียดนามนับวันผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและภูมิภาคอย่างกว้างลึกมากขึ้น ปี 2018 หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของงานด้านชายแดนและดินแดนเวียดนามคือ พยายามรักษาบรรยากาศสันติภาพและเสถียรภาพ ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยแนวชายแดนของประเทศต่อไป
งานด้านชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศให้มั่นคง - ảnh 1 หลักพรมแดนเวียดนาม (Photo dulich.vnexpress.net)

 

เวียดนามมีพรมแดนทางบกติดกับ 3 ประเทศคือ จีน (1,281 ก.ม.) ลาว (2,130 ก.ม.) และกัมพูชา (1,228 ก.ม)  มีแนวชายฝั่งทะเลยาว 3,444 ก.ม. ที่ติดกับอ่าวตะวันออก ทะเลตะวันออกและอ่าวไทย ในหลายปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ปฏิบัติอนุสัญญาและข้อตกลงเกี่ยวกับชายแดน รักษาแนวชายแดนที่สันติภาพ เสถียรภาพ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในสังคม

ผลสำเร็จที่น่ายินดีในปี 2017

ปี 2017 ในแนวชายแดนทางบกที่ติดกับประเทศจีน ทั้งสองประเทศได้ประสานงานในการปกป้องควบคุมตามเอกสารทางนิตินัยเกี่ยวกับพรมแดนทางบกระหว่างเวียดนามกับจีน 3 ฉบับ ประกอบด้วย พิธีสารเกี่ยวกับการปักปันหลักพรมแดน ข้อตกลงว่าด้วยระเบียบการบริหารชายแดน ข้อตกลงเกี่ยวกับจุดผ่านแดนและระเบียบการบริหารจุดผ่านแดน ซึ่งกลไกการบริหารชายแดนทวิภาคีเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการลาดตระเวณร่วมกัน ร่วมมือเคลียร์พื้นที่ชายแดนเพื่อช่วยให้การตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ  เจรจาทางโทรศัพท์ การเจรจาประจำและการสถาปนาสายสัมพันธ์หมู่บ้านคู่มิตร เป็นต้น

สำหรับแนวชายแดนที่ติดกับประเทศลาว เวียดนามและลาวได้เสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆเพื่อสนับสนุนเอกสารทางนิตินัยที่สำคัญ 2 ฉบับเกี่ยวกับชายแดน ประกอบด้วย “พิธีสารเกี่ยวกับเส้นแบ่งพรมแดนและหลักพรมแดนระหว่างเวียดนามกับลาว” และ “ข้อตกลงเกี่ยวกับกลไกการบริหารชายแดนและจุดผ่านแดนทางบกระหว่างเวียดนามกับลาว” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนปี 2017 ซึ่งท้องถิ่นต่างๆตามแนวชายแดนและกองกำลังที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานอย่างเข้มแข็งในการลาดตระเวณ ตรวจสอบ ร่วมมือหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตชายแดนอย่างทันการณ์ การพบปะแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนสินค้า การตรวจรักษาโรคและการศึกษาระหว่างสองฝ่ายในเขตชายแดนได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ

สำหรับแนวชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา ถึงปี 2017 ทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานจัดการปักปันและปักหลักพรมแดนโดยได้เสร็จสิ้นส่วนงานร้อยละ 84 เวียดนามและกัมพูชาได้ประสานงานการบริหารชายแดนตามข้อตกลงเกี่ยวกับระเบียบการค้าชายแดนปี 1983และประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตชายแดนอย่างสมเหตุสมผลและรอบคอบ

ปี 2017 เวียดนามพยายามแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่เกี่ยวกับดินแดน ทะเล หมู่เกาะ ปกป้องอธิปไตย อำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจศาลของเวียดนาม โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาทะเลตะวันออก เวียดนามยืนหยัดต่อสู้กับกรณีที่ละเมิดกฎหมายทั้งในภาคสนาม ทางการเมืองและทางการทูต รักษาอธิปไตย อำนาจอธิปไตยและเขตอำนาจศาลเหนือเขตทะเล ไหล่ทวีปและเกาะต่างๆของเวียดนามตามกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 เพื่อสันติภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในทะเลตะวันออก พร้อมทั้งใช้โอกาสจากการสนับสนุนของเพื่อนมิตรนานาชาติต่อจุดยืนที่ชอบธรรมของเวียดนาม ประท้วงปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้น

งานด้านชายแดนและดินแดนเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ

ในปี 2018 หน้าที่สำคัญที่สุดของงานด้านชายแดนและดินแดนของเวียดนามคือ พยายามรักษาบรรยากาศสันติภาพ เสถียรภาพและยืนหยัดปกป้องอธิปไตยแนวชายแดนและดินแดนของประเทศ โดยจะปฏิบัติการบริหารพรมแดนทางบกเวียดนาม – จีนตามเอกสารทางนิตินัยที่ได้ลงนามกัน เกาะติดสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเขตชายแดนอย่างทันท่วงที เสร็จสิ้นงานด้านต่างๆหลังการเพิ่มความถิ่และปรับปรุงระบบหลักพรมแดนทางบกระหว่างเวียดนามกับลาว พยายามประสานงานกับกัมพูชาผลักดันกลไกทางนิตินัยให้แก่ผลการปักปันและปักหลักพรมแดนทางบกให้ได้ร้อยละ 84  โดยเฉพาะพยายามเข้าร่วมการเจรจาระหว่างอาเซียนกับจีนในการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี ผลักดันและขยายความร่วมมือทางทะเลกับประเทศที่เกี่ยวข้องในเขตทะเลตะวันออก ต่อสู้กับปฏิบัติการละเมิดอธิปไตยและอำนาจอธิปไตยอย่างสอดคล้องกับกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982

ในความเป็นจริง ในหลายปีมานี้ เวียดนามได้ใช้โอกาสที่ดีและจำกัดอุปสรรคต่างๆ ยืนหยัดรักษาอธิปไตยความมั่นคงในเขตชายแดน อธิปไตยเหนือทะเล หมู่เกาะ สิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเวียดนามเพื่อมีส่วนร่วมรักษาบรรยากาศสันติภาพและเสถียรภาพให้แก่ภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศพร้อมกับการรักษางานด้านกลาโหมและความมั่นคงเพื่ออำนวยความสะดวกให้เวียดนามนับวันผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและภูมิภาคมากขึ้น ในปี 2018 นี้ เวียดนามจะพยายามต่อสู้แก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ต่อไป ตั้งใจปฏิบัติงานด้านชายแดนและดินแดนให้ดีที่สุดเพื่อมีส่วนร่วมรักษาอธิปไตยของประเทศให้มั่นคงต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด