งานด้านบุคลากรมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค

(VOVWORLD) - ก่อนการประชุมสัมชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามทุกครั้ง รวมถึงการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 กลุ่มที่เป็นอริและพวกที่ฉกฉวยโอกาสทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐเวียดนามมักจะผลักดันการต่อต้านพรรคและรัฐด้วยการปล่อยข้อมูลที่บิดเบือนความจริงและใส่ร้ายป้ายสีงานด้านบุคลากรของพรรค  แต่สถานการณ์ที่เป็นจริงในการเตรีมพร้อมงานด้านบุคลากรตามระเบียบการที่สอดคล้องกับธรรมนูญของพรรคถือเป็นคำตอบที่เข้มแข็งเพื่อตอบโต้คารมที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของพรรค
งานด้านบุคลากรมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค - ảnh 1 ภาพการประชุมพรรคสาขาจังหวัดห่านาม

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถืองานด้านบุคลากรเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างสรรค์พรรคและระบบการเมือง โดยเฉพาะการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้มีขึ้นในระยะเปลี่ยนผ่านจากเจ้าหน้าที่รุ่นที่เกิดขึ้นและเติบโตในช่วงสงคราม ได้รับการฝึกอบรมในประเทศและมีส่วนหนึ่งเคยไปศึกษาที่ประเทศสังคมนิยมมาสู่เจ้าหน้าที่รุ่นที่เกิดขึ้นและเติบโตในยามสันติที่ได้รับการฝึกอบรมจากประเทศต่างๆที่มีระบอบการเมืองที่แตกต่างกัน ดังนั้น งานด้านบุคลากรของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ยิ่งเป็นประเด็นที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ

งานด้านบุคลากรได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

เพื่อธำรงสถานะการเป็นผู้นำ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ส่งเสริมการฝึกฝนหล่อหลอมและปรับปรุงองค์กรพรรคให้เข้มแข็งและสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยงานด้านบุคลากรได้รับความสนใจเป็นพิเศษเพราะเป็นปัจจัยที่มีความหมายชี้ขาดต่อความสำเร็จของการปฏิวัติ พรรคได้ชี้นำการคัดกรองบุคลากรอย่างรอบคอบ มีภาวะวิสัยและค้ำประกันความเป็นประชาธิปไตยเพื่อสามารถเลือกเจ้าหน้าที่มีคุณสมบัติและความสามารถเพรียบพร้อมเพื่อเข้าร่วมการบริหารประเทศ

ในเวลาที่ผ่านมา พรรคและรัฐเวียดนามได้ประกาศมติที่สำคัญต่างๆเพื่อชี้นำและวางแนวทางงานด้านบุคลากร เช่น มติที่ 26 ของคณะกรรมการกลางพรรคเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมปี 2018 เกี่ยวกับการสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ที่มีคุณสมบัติและความสามารถเพรียบพร้อม ได้รับการนับถือและสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คำสั่งที่ 35 ของกรมการเมืองพรรคเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมปี 2019 เกี่ยวกับการประชุมใหญ่พรรคทุกระดับ มุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เป็นต้น

งานด้านบุคลากรของการประชุมใหญ่พรรคทุกระดับมิใช่การปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานบริหารที่ขาดประชาธิปไตยตามการปล่อยข่าวที่บิดเบือนความจริงของกลุ่มที่เป็นอริและฝ่ายต่อต้าน หากนี่เป็นกระบวนการพิจารณา ประเมินและคัดกรองบุคลากรที่ละเอียดรอบคอบเพื่อเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกพรรคสาขาทุกระดับ เช่น การคัดกรองบุคลากรเข้าร่วมคณะกรรมการพรรคสาขาระดับจังหวัดระยะปี 2020-2025 ต้องปฏิบัติตาม 5 ขั้นตอนที่ระบุในภาคผนวกที่ 4 ของคำสั่งที่ 35 ของกรมการเมืองพรรค เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมปี2019เกี่ยวกับการประชุมพรรคสาขาทุกระดับ มุ่งสู่การประชุมสัมชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ซึ่งมีการระบุถึงคุณสมบัติโดยพื้นฐานของเจ้าหน้าที่บริหารคือความจงรักภักดีต่อพรรค ปิตุภูมิและประชาชน พร้อมทำการต่อสู้และเสียสละเพื่อเอกราชและเสรีภาพของปิตุภูมิ เพื่อความผาสุกของประชาชน มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและมีความสามารถเพรียบพร้อม

งานด้านบุคลากรของพรรคโดยทั่วไป รวมทั้งในวาระปี 2020-2025 ต่างต้องค้ำประกันหลักการที่พรรคแป็นผู้ชี้นำงานด้านบุคลากรและการบริหารแถวขบวนเจ้าหน้าที่ภายใต้การนำของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมืองพรรค คณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคสาขาต่างๆ การที่พรรคเป็นผู้ชี้นำงานด้านบุคลากรไม่ทำให้งานด้านนี้ขาดความโปร่งใสหรือขัดขวางผู้ที่มีทักษะความสามารถเข้าร่วมระบบการบริหารประเทศตามที่ฝ่ายต่อต้านกำลังปล่อยข่าว ซึ่งการที่พรรคชี้นำงานด้านบุคลากรคือสิ่งที่จำเป็นและมีภาวะวิสัยเพื่อค้ำประกันการพัฒนาประเทศอย่างถูกทิศทาง

ปฏิบัติงานด้านบุคลากรเป็นอย่างดีเพื่อมีส่วนร่วมค้ำประกันความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

ในการกล่าวสรุปการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้ชื่นชมการทำงานของกรมการเมืองพรรคและคณะอนุกรรมการงานด้านบุคลากรของพรรคที่ได้เกาะติดแนวทางงานด้านบุคลากรของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ที่ได้รับการอนุมัติและจัดทำรายงานเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรให้แก่คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 อย่างรอบคอบ คณะกรรมการส่วนกลางก็ชื่นชมพรรคสาขา องค์กรพรรคทุกระดับและหน่วยงานส่วนกลางที่เตรียมพร้อมงานด้านบุคลากรเป็นอย่างดี รวมทั้งการเสนอรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 อย่างจริงจังด้วยความรับผิดชอบสูง ส่วนคณะกรรมการกลางพรรคได้หารืออย่างตรงไปตรงมาและพิจารณาอย่างมีภาวะวิสัยและรอบด้านเกี่ยวกับร่างรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมคณะกรรมการกลางพรรค คณะกรรมการตรวจตราส่วนกลางสมัยที่ 13 พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ ประเมินและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานและการเสนอรายชื่อบุคลากรให้แก่วาระปี 2020-2025

ทั้งนี้และทั้นั้น แสดงให้เห็นว่า เวียดนามได้ปฏิบัติงานด้านบุคลากรอย่างรอบคอบตามธรรมนูญและกฎระเบียบของพรรค กฎหมายของรัฐภายใต้การชี้นำในทุกด้านของพรรค เพื่อเป้าหมายสูงสุดของงานด้านบุคลากรคือคัดกรองบุคลากรที่เป็นตัวอย่างดีเด่นด้านความมุ่งมั่นทางการเมือง คุณธรรมและการใช้ชีวิตที่ดี มีสถิปัญญา มีทักษะความสามารถและได้รับการนับถือเพื่อสานต่อภารกิจการปฏิวัติของคนรุ่นก่อน ซึ่งสถานการณ์ที่เป็นจริงนั้นถือเป็นคำตอบที่เข้มแข็งเพื่อตอบโต้คารมที่บิดเบือนความจริงของฝ่ายที่เป็นอริเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด