จัดกิจกรรมศึกษาด้านการเมืองในทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) - จัดกิจกรรมศึกษาด้านการเมืองอย่างกว้างลึกในองค์กรพรรค กองทัพและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพคือหัวข้อของบทความของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ในโอกาสที่กรมการเมืองพรรคประกาศมติ ๓๕ เกี่ยวกับการประชุมพรรคสาขาเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ ๑๓ บทความของท่าน เหงียนฟู้จ่อง ได้ชี้แนะแนวทางอย่างลึกซึ้งเพื่อการเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับให้บรรลุผลงานที่ดีมากขึ้น

การประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับวาระปี ๒๐๒๐ ถึงปี ๒๐๒๕ เพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ ๑๓ จะมีขึ้นในปี ๒๐๒๐ ในสภาวการณ์ที่ประเทศเวียดนามได้ผ่าน ๓๕ ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๓๐ ปีการปฏิบัติหลักนโยบายสร้างสรรค์ประเทศในยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่ลัทธิสังคมนิยม ๑๐ ปีการปฏิบัติยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจสังคม ๒๐๑๑ ถึงปี ๒๐๒๐ ด้วยผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

ตระหนักได้ดีถึงความหมาย บทบาทและความสำคัญของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค

ตามความเห็นของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมจัดการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับให้ประสบความสำเร็จ ต้องผลักดันบทบาทการนำในทุกด้านและโดยตรงของพรรคสาขา ตั้งแต่การเตรียมเนื้อหาเอกสาร แผนการด้านบุคลากร ไปจนถึงการเตรียมพร้อมเพื่อการประชุมใหญ่ การแก้ไขปัญหาภายใน การระดมและส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประชาชน โดยผ่านงานการเตรียมพร้อมและการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคก็เพื่อส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของระบบการเมือง เสริมสร้างและผลักดันความสามัคคี ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ยกระดับความสามารถในการบริหารและพลังการต่อสู้ของพรรคสาขา ซึ่งพรรคสาขา องค์กรพรรคทุกแห่งและสมาชิกพรรคทั้งปวงต้องตระหนักว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคือโอกาสเพื่อปรับปรุงแถวขบวนเจ้าหน้าที่ กระชับระเบียบวินัย ยกระดับจิตสำนึกทางการเมือง สติปัญญา ความเป็นประชาธิปไตย ความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบเพื่อมีส่วนร่วมทำให้การตัดสินใจของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของงานด้านการเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคมีความผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการนำของพรรคและการบริหารของรัฐ ส่งเสริมการเป็นฝ่ายรุก ความกระตือรือร้นและบทบาทเป็นผู้เดินหน้าและเป็นแบบอย่างที่ดีของสมาชิกพรรค

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศได้กำชับว่า ในการเตรียมพร้อมการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค ต้องเป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานด้านแนวคิด สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในองค์กรพรรคและในสังคม เพื่อให้ที่ประชุมมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง ตอบสนองความปรารถนาและความรอคอยของประชาชน งานด้านการเตรียมพร้อมและการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ต้องเป็นไปอย่างเคร่งครัดและรอบคอบ จัดทำโครงการ แผนการที่เป็นรูปธรรม แบ่งอำนาจ ความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้แก่องค์กร บุคคลและตรวจสอบการปฏิบัติเป็นประจำ

รายงานการเมืองสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่น สติปัญญา พลังที่เข้มแข็งแห่งความสามัคคีของพรรคสาขาทุกระดับ องค์กรพรรค สมาชิกพรรคและประชาชนทุกชั้นชน

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่องเน้นว่า รายงานการเมืองของที่ประชุมใหญ่พรรคคือการระดมสติปัญญา ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศน์ของพรรคสาขาและกำหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น สำนักงานและหน่วยงาน กระบวนการจัดทำรายงานต้องเกาะติดหลักนโยบาย ทัศนะและแนวทางหลักของพรรคเกาะติดแนวทางการเตรียมเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ ๑๓ และสถานการณ์ที่เป็นจริงเพื่อประเมินและกำหนดแนวทาง เป้าหมาย หน้าที่ มาตรการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติและมีประสิทธิภาพเพื่อปฏิบัติในวาระปี ๒๐๒๐ ถึงปี ๒๐๒๕ และมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมากขึ้น รายงานต้องสอดคล้องกับทฤษฎีและสถานการณ์ที่เป็นจริง รวมถึงการสานต่อและการเปลี่ยนแปลงใหม่ เน้นการประเมินด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม กลาโหม ความมั่นคงและการต่างประเทศอย่างมีภาวะวิสัย รอบด้านและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะข้อจำกัด ข้อบกพร่องและสาเหตุ ประเมินการนำ การเปลี่ยนแปลงใหม่แนวคิด วิสัยทัศน์และวิธีการปฏิบัติของพรรคสาขาและองค์กรพรรค อีกทั้งประเมินการปฏิบัติมติ คำสั่งและข้อกำหนดของส่วนกลางเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ ปรับปรุงองค์กรพรรค ระบบการเมือง การสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่พรรคสาขาทุกระดับอย่างเคร่งครัด การศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่าง คุณธรรม การดำเนินชีวิตของประธานโฮจิมินห์และความรับผิดชอบในการเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค โดยเฉพาะผู้บริหาร

จัดการหารือ แสดงความคิดเห็นต่อร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค จัดกิจกรรมศึกษาด้านการเมืองอย่างกว้างลึกและมีประสิทธิภาพ

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ได้เผยว่า ปัจจุบัน ส่วนกลางกำลังเร่งจัดทำร่างเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ ๑๓ และจะจัดการรวบรวมความคิดเห็นในองค์กรพรรค ประชาชนและกองทัพอย่างกว้างขวาง ความคิดเห็นในการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับและของประชาชนทุกชั้นชนมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพรรค ความปรารถนาของประชาชนและสถานการณ์ที่เป็นจริงเพื่อให้ส่วนกลางวิจัย รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างเอกสารให้มีความสมบูรณ์ การรวบรวมความคิดเห็นต้องเป็นไปอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ จากสถานการณ์ที่เป็นจริงของพรรคสาขาเพื่อเลือกวิธีการรวบรวมความคิดเห็นที่เหมาะสมและรวบรวมความคิดเห็นที่มีคุณภาพ ให้ความสำคัญต่อการรวบรวมความคิดเห็นผ่านการประชุม การสัมมนา และช่องทางสื่อสารต่างๆให้สอดคล้องกับแต่ละเป้าหมาย โดยเฉพาะความคิดเห็นของนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่อาวุโสและปัญญาชน

จากคำพูดของประธานโฮจิมินห์ที่กล่าวว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตการปฏิวัติของพรรคและประชาชน เพราะจะทำให้พรรคนับวันมีความสามัคคีแน่นแฟ้น มีแนวคิดและการปฏิบัติที่มีความเห็นพ้องมากขึ้น เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ได้ยืนยันว่า การเตรียมพร้อมและจัดการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับคือหนึ่งในหน้าที่สำคัญของพรรคตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นวาระปี ๒๐๑๕ ถึงปี ๒๐๒๐./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด