ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประเทศ

(VOVWorld)-ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศกว่า๔.๕ล้านคนเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากประชาชาติได้  ดังนั้น การมีส่วนร่วมทั้งแรงกายและสติปัญญาต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศจึงเป็นการสะท้อนความปรารถนาของชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ  ซึ่งนโยบายของรัฐเวียดนามก็ได้เอื้อให้แก่การปฏิบัติความปรารถนาดังกล่าว

(VOVWorld)-ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศกว่า๔.๕ล้านคนเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากประชาชาติได้  ดังนั้น การมีส่วนร่วมทั้งแรงกายและสติปัญญาต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศจึงเป็นการสะท้อนความปรารถนาของชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ  ซึ่งนโยบายของรัฐเวียดนามก็ได้เอื้อให้แก่การปฏิบัติความปรารถนาดังกล่าว
ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประเทศ  - ảnh 1
การประชุมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ

ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามได้สร้างสรรค์และปรับปรุงระบบกฏหมายและนโยบายเพื่อตอบสนองผลประโยชน์อันชอบธรรมของชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศและเอื้อให้ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมีความผูกพันกับปิตุภูมิมากขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ “ชาวเวียนามที่อาศัยในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากประชาชาติได้”  เวียดนามได้ทำการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขและจัดทำเอกสารทางนิตินัยที่สำคัญและเกี่ยวข้องถึงชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ  เช่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายที่อยู่อาศัย กฎหมายการลงทุน กฎหมายผู้ประกอบการ กฤษฎีกาเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ข้อกำหนดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการกลับประเทศของชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ   โดยเฉพาะ ปัญญาชน นักวิทยาศาสตร์และสถานประกอบการเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศในหลายด้าน เช่น การเมือง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาและฝึกอบรม เป็นต้น จนถึงขณะนี้ จำนวนนักธุรกิจชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศที่กลับมาลงทุนภายในประเทศ  ขยายขอบเขตโครงการต่างๆและจำนวนเงินตราต่างประเทศที่ชาวเวียดนามโพ้นทะเลส่งกลับประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการยืนยันถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ นาย แถ่งโด๋ นักธุรกิจคนหนึ่งที่อาศัยและทำงานในประเทศรัสเซียได้กลับมาลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในนครโฮจิมินห์และเมืองญาจาง ได้เผยว่า “ผมอยากมีส่วนร่วมพัฒนานครโฮจิมินห์ และพัฒนาด้านการก่อสร้างเพื่อช่วยให้ประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว”
ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจเท่านั้น หากยังการมีส่วนร่วมด้านสติปัญญาซึ่งถือเป็นส่วนร่วมที่สำคัญต่อภารกิจการพัฒนาประเทศ โดยจำนวนปัญญาชนและนักวิชาการเวียดนามที่กำลังอาศัยในต่างประเทศที่กลับมาทำงานและแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เร่งด่วนของประเทศ เช่น การปฏิรูปด้านการศึกษาและสาธารณสุข การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ  การพัฒนาพลังงานสะอาด การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม นับวันเพิ่มมากขึ้น ทุกปี มีผู้เชี่ยวชาญชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศประมาณ๓๐๐คนได้กลับประเทศ  ซึ่งในนั้น มีร้อยละ๕๕ที่ทำงานกับสำนักงานของรัฐ  ส่วนที่เหลือทำงานกับหน่วยงานการศึกษาวิทยาศาสตร์  ศาสตราจารย์ เลวันเกื่องจากมหาวิทยาลัยปารีส๑และหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสได้เผยว่า
“ผมให้ความสนใจต่อการฝึกอบรมด้านเศรษฐศาสตร์ให้แก่นักศึกษา  โดยต้องจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล  เพราะจะช่วยลดภาวะสมองไกลและดึงดูดปัญญาชนจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ”
ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประเทศ  - ảnh 2
นาย ฝามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม

นาย ฝามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เผยว่า เพื่อส่งเสริมให้ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศได้มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประเทศ  รัฐบาลเวียดนามได้ทำการวิจัยนโยบายและมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อค้ำประกันพื้นฐานทางนิตินัยให้แก่ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศเพื่อมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ “การส่งเสริมให้ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมุ่งใจสู่ปิตุภูมิเป็นสิ่งที่สำคัญ  ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศมีสติปัญญาและทักษะความสามารถ  โดยเฉพาะชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศร้อยละ๘๐ที่สร้างฐานะในประเทศที่พัฒนาถือเป็นแหล่งพลังที่เวียดนามต้องการ  รัฐบาลเวียดนามก็มีแนวทางดึงดูดชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศที่มีทักษะความสามารถและประสบการณ์ในกระบวนการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะ ในกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย”
งานด้านชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ กำลังได้รับการปฏิบัติผ่านหลายรูปแบบ  เช่นการสร้างเวทีเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการสร้างสรร์ประเทศ และการส่งเสริมให้มุ่งใจสู่ปิตุภูมิ  ซึ่งการบรรลุก้าวกระโดดในการปฏิบัตินโยบายและงานด้านชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศได้มีส่วนร่วมส่งเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ  และการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิ. 

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด