บทบาทการนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาด

(VOVWORLD) - การพัฒนาสร้างสรรค์เศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมให้สมบูรณ์คือแนวทางใหญ่ของพรรคและรัฐเวียดนาม เป็นผลของกระบวนการสั่งสมประสบการณ์เปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิดเพื่อรับและประยุกต์ใช้ผลสำเร็จของมนุษยชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของเวียดนาม โดยสถานการณ์ที่เป็นจริงก็เป็นการยืนยันบทบาทของพรรคในการชี้นำการสร้างสรรค์เศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมในเวียดนาม
บทบาทการนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาด - ảnh 1การพัฒนาสร้างสรรค์เศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมให้สมบูรณ์คือแนวทางใหญ่ของพรรคและรัฐเวียดนาม 

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ยืนยันว่า เพื่อก้าวไปสู่สังคมนิยม ก็ต้องพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมให้ได้ นั่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดอย่างพร้อมเพรียง สมบูรณ์ ทันสมัยและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ควบคู่กับการยืดตามหลักการของสังคมนิยม

บทบาทการเป็นผู้นำของพรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมในเวียดนามได้สะท้อนให้เห็นผ่านการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยต่างๆ ด้วยวางแนวทาง เป้าหมายและมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในระยะต่างๆ พรรคได้เริ่มเปลี่ยนแปลงใหม่แนวคิดด้านเศรษฐกิจหลังจากยอมรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าหลายภาคส่วนตามกลไกตลาดภายใต้การบริหารของรัฐในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 6 และได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคครั้งต่อๆมา

คำว่า เศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมถูกระบุในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 9 เมื่อปี 2001 ว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าหลายภาคส่วนตามกลไกตลาดภายใต้การบริหารของรัฐและยืนหยัดแนวทางสังคมนิยม คือเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม” ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิดของพรรคและการปฏิบัติแนวทางดังกล่าวในตลอด 15 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการประเมินและถอดบทเรียนในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 7 และ 8 โดยนับจากช่วงเวลานั้น การเปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมในเวียดนามก็ได้รับการผลักดันและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

หลังการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศมาเกือบ 35 ปีนับตั้งแต่ปี 1986 เศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมในเวียดนามได้มีครบเงื่อนไขของเศรษฐกิจเชิงตลาดตามมาตรฐานโลก เช่น มีรูปแบบเศรษฐกิจหลายภาคส่วน มีการประกอบธุรกิจและแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างเสรี มีบรรยากาศการแข่งขันเท่าเทียมกัน ตลาดได้พัฒนาอย่างพร้อมเพรียง การบริหารเศรษฐกิจของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยหลักการทางกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ การวางผังและรัฐวิสาหกิจ ไม่แทรกแซงการผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ รักษาค่าเงินด่งและรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของกลไกตลาด เป็นต้น ในสภาวการณ์ดังกล่าว กลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดได้รับการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง สถานประกอบได้พยายามทำการแข่งขันเพื่อสามารถคงอยู่และพัฒนา ราคาสินค้าอ้างอิงตามกลไกตลาด การผลิตและการแลกเปลี่ยนสินค้าต้องคำนึงถึงราคาสินค้า ระบบอุปสงค์และอุปทาน ส่วนตลาดมีบทบาทในการบริหารควบคุมการผลิตและแลกเปลี่ยนสินค้า รวมทั้งกิจกรรมของสถานประกอบการ ระดมและจัดสรรปัจจัยการผลิต ส่วนปัจจัยที่ค้ำประกันการสร้างสรรค์เศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมภายใต้การบริหารของนิติรัฐโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามชี้นำเพื่อแก้ไขผลกระทบในทางลบจากกลไกการตลาด ธำรงความสมดุลของเศรษฐกิจ สร้างเสถียรภาพทางสังคม ทำการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาวัฒนธรรม ความยุติธรรม ความก้าวหน้าทางสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาและรูปแบบการบริหารของรัฐเวียดนามไม่มีความขัดแย้ง ไม่ขัดกับกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาด หากยังอำนวยความสะดวกให้แก่การส่งเสริมจุดแข็งและจำกัดข้อเสียของกลไกนี้เพื่อให้เศรษฐกิจพัฒนาอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน มุ่งสู่เป้าหมาย “ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง มีประชาธิปไตย ยุติธรรมและอารยธรรม”

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ทำให้เศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมในเวียดนามมีความชัดเจน โดยกลไก นโยบายและระเบียบการต่างๆของเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมได้รับการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ปัญหาต่างๆของตลาดในเวียดนามได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับตลาดโลก

ก้าวพัฒนาในด้านทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงตลาดในเวียดนามได้สะท้อนให้เห็นจากนโยบายด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศที่ช่วยให้เวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึกมากขึ้น นอกจากผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหลังจากปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศเวียดนาม ผลสำเร็จในโครงการร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการทูตกับประเทศต่างๆได้แสดงให้เห็นว่า การยืนหยัดพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดในเวียดนามคือการตัดสินใจกที่ถูกต้องและอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมในเวียดนามในปัจจุบันคือทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่มีประชาธิปไตย ทันสมัย มีความยุติธรรม และอารยธรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด