ประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดได้รับการปรับปรุงต่อไป

(VOVWORLD) - ตามรายงานดัชนีประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดในเวียดนามประจำปี 2020 หรือ PAPI ที่ประกาศเมื่อวันที่ 14เมษายน ประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดในวาระปี 2016-2021 ของรัฐบาลได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการควบคุมการทุจริตในภาครัฐของเวียดนามได้รับการปรับปรุงอย่างเข้มแข็งที่สุด
ประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดได้รับการปรับปรุงต่อไป - ảnh 1การประกาศรายงานดัชนีประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดในเวียดนามประจำปี 2020 หรือ PAPI(nhandan.com.vn)

ตั้งแต่ปี 2018 จนถึงปัจจุบัน รายงานดัชนีประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดในเวียดนามประจำปี หรือ PAPI ที่สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย สถานทูตไอร์แลนด์และโครงการเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UNDP ได้ทำการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารราชการและการบริการสาธารณะของทางการปกครองทุกระดับ โดยรายงาน PAPI ประจำปี 2020ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2016 การควบคุมการทุจริตในองค์กรภาครัฐของเวียดนามได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความรับผิดชอบในการชี้แจงปัญหาต่างๆต่อประชาชนก็ได้รับการปรับปรุงในวาระปี 2016-2021โดยประชาชนมีการติดต่อและแสดงความคิดเห็นกับทางการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารหมู่บ้าน ชุมชนและผู้แทนสภาประชาชนมากขึ้น นาง Caitlin Wiesen หัวหน้าสำนักงานตัวแทน UNDP ประจำเวียดนามได้เผยว่า จุดเด่นของรายงาน PAPI ประจำปี 2020คือการสะท้อนประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆของทางการปกครองท้องถิ่นใน2 วาระ คือวาระปี 2011-2016 และวาระปี 2016-2021 ความพึงพอใจต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะของผู้ที่อาศัยในท้องถิ่นที่มีคนต่างถิ่นอาศัยจำนวนมากและทัศนะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับส่วนร่วมในการบริหารงานของสตรี

รายงาน PAPI ประจำปี 2020 ได้รับการประกาศประจวบกับโอกาสที่รัฐบาลเวียดนามเริ่มวาระใหม่ โดยจัดสรรค์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในการทำระเบียบราชการกับหน่วยงานต่างๆใน 63จังหวัดและนครทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นบรรทัดฐานเพื่อให้ทางการจังหวัดและนครต่างๆพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลการดำเนินงานใน 8 ด้านของการบริหารราชการ

นอกจากนี้ รายงาน PAPI ประจำปี 2020 ยังแสดงให้เห็นว่า การเข้าร่วมของประชาชนและความพยายามป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นได้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่องานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นาง Robyn Mudie เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเวียดนามได้ให้ข้อสังเกตว่า ประสิทธิผลการบริหารราชการระดับจังหวัดของเวียดนามได้รับการปรับปรุง ซึ่งมีส่วนช่วยให้เวียดนามประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของการบริหารราชการกับประสิทธิภาพในการรับมือการแพร่ระบาดมีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การบริการราชการมีประสิทธิภาพมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในเวลาข้างหน้า การบริการราชการอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เวียดนามสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

ก่อนการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและสภาประชาชนในปี 2021 รายงานPAPI ประจำปี 2020 ได้วิเคราะห์มุมมองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับ โดยมีการแยกประเด็นที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความสนใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การเลือกผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับทีมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง

ประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดได้รับการปรับปรุงต่อไป - ảnh 2รายงานดัชนีประสิทธิภาพการบริหารราชการระดับจังหวัดในเวียดนามประจำปี 2020 หรือ PAPI(nhandan.com.vn)

ในการจัดทำรายงานPAPI ประจำปี 2020 มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกว่า 14,700 คน ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดทำรายงานPAPI ครั้งแรกเมื่อปี 2011และนับเป็นครั้งแรกที่มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้พำนักอาศัยชั่วคราวในท้องถิ่น กว่า 300คนใน 6 จังหวัดและนครสังกัดส่วนกลางคือกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ จังหวัดบั๊กนิง นครดานัง จังหวัดด่งนายและจังหวัดบิ่งเยือง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ทางการปกครองทุกระดับมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐานต่อการบริการราชการระดับจังหวัด อีกทั้งเป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดทำมาตรการบริหารราชการอย่างครอบคลุมเพื่อไม่ปล่อยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยนาง Caitlin Wiesen หัวหน้าสำนักงานตัวแทน UNDP ในเวียดนามได้เผยว่า ความพยายามสร้างสรรค์ระบบฐานข้อมูลสำมะโนครัวแห่งชาติและทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบชิปการ์ดในปัจจุบันคือก้าวเดินที่ถูกต้องของรัฐบาลเวียดนามเพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้ย้ายถิ่นฐานและประชาชนในท้องถิ่นเพื่อช่วยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการบริหารราชการและการบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่อาศัยที่ไหนในประเทศเวียดนาม

ก็เหมือนกับการจัดทำรายงานในปีก่อนๆ รายงานPAPI ประจำปี 2020 ได้ระบุถึงดัชนี 8 ข้อได้แก่ การเข้าร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆในท้องถิ่น ความโปร่งใสและเปิดเผยของการตัดสินใจปัญหาต่างๆ ความรับผิดชอบในการชี้แจงปัญหาต่างๆกับประชาชน  ดัชนีการควบคุมการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐ การทำระเบียบราชการ การบริการสาธารณะ การบริหารด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารทางอิเล็กทรอนิกส์และการประเมินคะแนน ซึ่งช่วยจัดสรรค์ข้อมูลที่จำเป็นและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารราชการและการบริการสาธารณะของทางการปกครองทุกระดับ ส่งเสริมความรับผิดชอบในการชี้แจงปัญหาต่างๆของทางการปกครองทุกระดับและมีส่วนร่วมต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิดเพื่อมุ่งสู่การบริหารราชการที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงใหม่นโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด