ปี 2016 เวียดนามปฏิบัติมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างพร้อมเพรียง

(VOVworld) – การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นหน้าที่หลักของเวียดนามในปี 2016 โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์อากาศสุดขั้วโดยจะระดมพลังแหล่งต่างๆ ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและปฏิบัติตามเป้าหมายของการประชุมครั้งที่ 21กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP 21
(VOVworld) – การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นหน้าที่หลักของเวียดนามในปี 2016 โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์อากาศสุดขั้วโดยจะระดมพลังแหล่งต่างๆ ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและปฏิบัติตามเป้าหมายของการประชุมครั้งที่ 21กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP 21
ปี 2016 เวียดนามปฏิบัติมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างพร้อมเพรียง - ảnh 1
ปี 2016 เวียดนามปฏิบัติมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างพร้อมเพรียง (Photo Internet)

กิจกรรมที่เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆคือ ขยายความร่วมมือกับประเทศและหุ่นส่วนต่างๆผ่านฟอรั่มทวิภาคีและพหุภาคี ใช้โอกาสจากการสนับสนุนด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับทักษะความสามารถ
พื้นฐานที่สะดวกจากปี 2015
ในปี 2015 รัฐบาลเวียดนามได้มีความพยายามต่างๆเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น ได้จัดงบประมาณ 3 ล้านล้านด่งลงทุนให้แก่โครงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาภูมิอากาศรวม 16 โครงการ ซึ่งถึงแม้ยังต่ำกว่าความต้องการของท้องถิ่นต่างๆแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามและความตั้งใจอย่างเต็มที่ของรัฐบาลเวียดนามในการลงทุนในโครงการที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น การปลูกป่าชายเลน โครงการทำนบริมชายฝั่งและทำนบกั้นน้ำทะเลซึม เป็นต้น
นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังให้ความสนใจต่อการควบคุมความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในการวางแผนพัฒนาเขตตัวเมืองและการใช้ที่ดิน โดยพัฒนาเขตชุมชนที่สามารถรับมือกับพายุตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก
เวียดนามได้จัดทำร่างนโยบายและโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เร่งปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประกาศใช้และปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถือเป็นพื้นฐานให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดต่างๆเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงของเวียดนามปฏิบัติมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ กฎหมายอุตุนิยมอุทกศาสตร์ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสามารถตอบสนองความต้องการที่นับวันหลากหลายมากขึ้นของการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมอย่างยั่งยืน
ในปี 2015 เวียดนามได้ประกาศรายงานพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงและรับมือกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงเพื่อผลักดันการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ SREX Vietnam ซึ่งถือเป็นรายงานที่สมบูรณ์ที่สุดที่แนะนำระบบการควบคุมความเสี่ยงและรับมือภัยธรรมชาติที่รุนแรง
ปี 2016 เวียดนามปฏิบัติมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างพร้อมเพรียง - ảnh 2
ปลูกป่าชายเลนในเขตริมฝั่งทะเล

ปฏิบัติทุกมาตรการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในทุกด้าน
ปี 2016 เวียดนามจะเป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างพร้อมเพรียงต่อไป โดยขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดมพลังทุกแหล่งและปฏิบัติภารกิจการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเน้นลงทุนโครงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิกาศที่สำคัญต่างๆเพื่อปฏิบัติข้อตกลงปารีสอย่างมีประสิทธิภาพ นายฝามวันต๊วน รองอธิบดีกรมอุตุนิยมอุทกศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้เผยถึงมาตรการที่เป็นรูปธรรมว่า “กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดทำระเบียบนิตินัยเพื่ออนุมัติข้อตกลงปารีสก่อนเดือนเมษายนปี 2016 ส่วนกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจะจัดทำร่างแผนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาของสหประชาชาติ โดยระบุรายละเอียดแหล่งพลังและกิจกรรมเพื่อปฏิบัติเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 8 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงปี 2030 และเวียดนามต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลง”
เวียดนามกำลังประสานกับประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆในการเจรจาเพื่อแปรข้อต่างๆในข้อตกลงปารีสให้เป็นรูปธรรมและปฏิบัติคำมั่นต่างๆที่ได้วางไว้ รวมทั้งคำมั่นลดการปล่อยก๊าซที่ก่อนให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกและการปฏิบัติแผนการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ระบุในเป้าหมายการดำเนินงานของประเทศในระดับมุ่งมั่นหรือ INDC ที่ได้ส่งถึงสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายนปี 2015
ในระยะยาว เวียดนามจะตรวจสอบและอัพเดทแผนผังและระดมพลังให้แก่กิจกรรมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดังคำยืนยันของนายกรัฐมนตรีเหงียนเติ๊นหยุงว่า “ต้องขยายการบริหารของรัฐในด้านนี้ ปรับปรุงระบบกฎหมาย กลไก นโยบายอย่างสมบูรณ์และปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อเป็นฝ่ายรุกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ป้องกันและรับมือกับภัยธรรมชาติและเฝ้าติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิด เพิ่มความรับผิดชอบของหน่วยงานและทางการปกครองทุกระดับ กองกำลังและประชาชนทุกคน ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการลงทุนให้แก่โครงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่สำคัญและเร่งด่วน”
การเป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติมาตรการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างพร้อมเพรียงไม่เพียงแต่ช่วยลดความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเวียดนามเท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมสำคัญในการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมอย่างยั่งยืนในปี 2016 และปีต่อๆไปอีกด้วย.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด