ผลสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนของเวียดนามในปี๒๐๑๑

       ในปี๒๐๑๑ เวียดนามได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่ายินดีในการแก้ปัญหาความยากจน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยผ่านโครงการและนโยบาย ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในตำบลที่ยากจนที่สุดในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาและโครงการแก้ปัญหาความยากจนอย่างรวดเร็วและยั่งยืนในอำเภอยากจน๖๒แห่งซึ่งได้รับการชื่นชมจากประชาคมระหว่างประเทศ

       ในปี๒๐๑๑ เวียดนามได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่ายินดีในการแก้ปัญหาความยากจนซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยผ่านโครงการและนโยบายที่ได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในตำบลที่ยากจนที่สุดในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาในช่วงปี๒๐๐๖ถึงปี๒๐๑๐และโครงการแก้ปัญหาความยากจนอย่างรวดเร็วและยั่งยืนในอำเภอยากจน๖๒แห่งตามมติ๓๐aของรัฐบาลซึ่งได้สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในสังคมและได้รับการชื่นชมจากประชาคมระหว่างประเทศ

ผลสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนของเวียดนามในปี๒๐๑๑ - ảnh 1
การฝึกสอนอาชีพในชนบท

      ในปี๒๐๑๑เนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อในระดับสูงและภัยธรรมชาติได้ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากจนประสบความลำบาก ต่อสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ประกาศใช้มติที่๑๑เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในสถานการณ์ใหม่โดยมีนโยบายเพิ่มความเข้มงวดในด้านงบประมาณ ปฏิรูปการลงทุนสาธารณะ รักษาสวัสดิการสังคมและปฏิบัตินโยบายแก้ปัญหาความยากจนที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปจนทำให้อัตราครอบครัวผู้ยากจนลดลงกว่าร้อยละ๒ หรือทั่วประเทศเหลือครอบครัวที่ยากจนเพียงร้อยละ๑๔เท่านั้นซึ่งบรรลุเป้าหมายที่รัฐสภาได้วางไว้ในปี๒๐๑๑ นายNgô Trường Thi ปลัดสำนักงานประสานโครงการแก้ปัญหาความยากจนกระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคมเวียดนามเผยว่า นโยบายสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลเน้นปฏิบัติในปี๒๐๑๑เช่นให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ยากจนและครอบครัวที่มีรายได้น้อยในการซื้อบัตรประกันสุขภาพ ค่าเล่าเรียน ที่พักอาศัย และให้กู้เงินด้วยดอกเบี้ยต่ำรวมมูลค่าเกือบ๓,๓๐๐พันล้านด่งได้ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาความยากจนในปี๒๐๑๑“ในปี๒๐๑๑ งบประมาณสำหรับปฏิบัติโครงการแก้ปัญหาความยากจนในช่วงปี๒๐๐๖ถึงปี๒๐๑๐เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่อำเภอที่ยากจนที่สุด๖๒แห่งต่อไปได้เพิ่มขึ้นเป็น๒เท่า นอกจากนี้ยังมีเงินบริจาคของ“กองทุนวันเพื่อผู้ยากจน”อีก๖,๐๐๐พันล้านด่งและจากสถานประกอบการกว่า๕,๐๐๐พันล้านด่งซึ่งได้ช่วยให้อำเภอที่ยากจนที่สุด๖๒แห่งสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

      ในยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาความยากจนของเวียดนามนั้น การลดจำนวนครอบครัวที่กลับไปยากจนอีกก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษซึ่งรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ยากจนเกือบ๒ล้าน๕แสนครอบครัวโดยผ่านการฝึกสอนอาชีพและสร้างงานทำเพื่อสร้างรายได้ รวมไปถึงนโยบายด้านสาธารณสุข การศึกษา สินเชื่อและที่พักอาศัย เป็นต้น นอกจากนี้ การปฏิบัติมติของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในช่วงปี๒๐๑๑ถึงปี๒๐๒๐โดยเน้นในอำเภอ และตำบลที่ยากจนในเขตชนกลุ่มน้อย เขตเขา เขตชายแดนและ เกาะแก่งก็ได้มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตดังกล่าว ลดช่องว่างทางฐานะทั้งในระดับชุมชนและระหว่างท้องถิ่น นายHoàng Trí Thức ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดSơn La กล่าวว่า “นโยบายนี้มีความสำคัญที่สุดโดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวและอำเภอที่ยากจนดังนั้นจึงสามารถระดมพลังที่เข้มแข็งของประชาชนทุกชั้นชน รวมทั้งเขตชุมชนเข้าร่วมในการให้ความช่วยเหลือผู้ยากจนและครอบครัวที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง”

      ในกว่า๑๐ปีที่ผ่านมา ผลสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนของเวียดนามได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากประชาคมระหว่างประเทศ ในการประชุมที่ปรึกษานักอุปถัมภ์ ณ กรุงฮานอย เมื่อกลางเดือนธันวาคมปี๒๐๑๑ องค์การระหว่างประเทศต่างๆได้ชื่นชมแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนของรัฐบาลเวียดนามซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อให้องค์การระหว่างประเทศวางแผนการร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามในปีต่อๆไป เกี่ยวกับปัญหานี้ นายNgô Trường Thi เผยว่า “ปัจจุบัน องค์การระหว่างประเทศต่างๆ เช่น สหภาพยุโรปหรือEU ธนาคารโลกหรือWB โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือUNDPและหุ้นส่วนพัฒนาอื่นๆกำลังวางแผนช่วยเหลือการแก้ปัญหาความยากจนของเวียดนามจนถึงปี๒๐๑๕โดยเน้นให้ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี การยกระดับทักษะในการแก้ปัญหาความยากจนโดยเฉพาะความโปร่งใสและเปิดเผยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว”

     จากการตระหนักได้ว่า การแก้ปัญหาความยากจนเป็นกระบวนการที่ยาวนานและเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลและหน่วยงานทุกระดับดังนั้นในปี๒๐๑๒รัฐบาลยังคงเน้นการแก้ปัญหาความยากจนโดยจะปฏิบัติโครงการแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในตำบลที่ยากจน ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงตำบลที่ยากจนกับท้องถิ่นอื่นๆอำนวยความสะดวกในการพัฒนาของตำบลที่ยากจน รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้ตำบลที่ยากจนผลักดันการผลิต พัฒนาอาชีพและ เพิ่มรายได้ เพื่อให้ในปี๒๐๑๒จำนวนครอบครัวที่ยากจนลดลงเหลือเพียงร้อยละ๑๐ถึงร้อยละ๑๑และไม่มีครอบครัวที่กลับไปยากจนอีก./.

Hằng vov5

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด