พัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรค ปัจจัยที่สำคัญเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของพรรค

(VOVworld) – เนื้อหาที่สำคัญที่กำลังได้รับการหารือในการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 คือ “ ขยายการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรค ยับยั้งป้องกันการเสื่อมถอยของแนวความคิดทางการเมือง คุณธรรม การดำเนินชีวิตและความทผันแปรภายในพรรค ส่วนประชาชนก็แสดงการสนับสนุนต่อหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญต่อความอยู่รอดของพรรคและระบอบการเมือง

(VOVworld) – เนื้อหาที่สำคัญที่กำลังได้รับการหารือในการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 คือ “ ขยายการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรค ยับยั้งป้องกันการเสื่อมถอยของแนวความคิดทางการเมือง คุณธรรม การดำเนินชีวิตและความทผันแปรภายในพรรค ส่วนประชาชนก็แสดงการสนับสนุนต่อหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญต่อความอยู่รอดของพรรคและระบอบการเมือง

พัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรค ปัจจัยที่สำคัญเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของพรรค - ảnh 1
พัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรค ปัจจัยที่สำคัญเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของพรรค
 (Photo VNplus)

เมื่อกล่าวถึงเนื้อหาการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรค ในการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคได้ย้ำว่า การนำของพรรคเป็นปัจจัยชี้ขาดในชัยชนะทุกครั้งของการปฏิวัติเวียดนาม การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรคเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญพิเศษเพื่อความอยู่รอดของพรรคและระบอบการเมือง ในการประชุมครั้งนี้จะมีการออกมติเกี่ยวกับการขยายการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรค ยับยั้งป้องกันการเสื่อมถอยของแนวความคิดทางการเมือง คุณธรรม การดำเนินชีวิตและความผันแปรภายในพรรค
ก่อนหน้านั้น ในการประชุมสมัยก่อนๆ เช่น สมัยที่ 8 สมัยที่ 9 สมัยที่ 10 และสมัยที่ 11 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องยับยั้งป้องกันการเสื่อมถอยของแนวความคิดทางการเมือง คุณธรรม และการดำเนินชีวิตของสมาชิกพรรค
หน้าที่สำคัญและต่อเนื่องของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
โครงการขยายการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรคที่จัดทำโดยคณะกรรมการกลางพรรคและได้รับการหารือในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหายืนยันว่า เพื่อยกระดับความสามารถในการนำและพลังการต่อสู้ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่และปรับปรุงองค์กรพรรคอยู่เสมอ ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างด้านการเมือง แนวความคิดและองค์กร ซึ่งได้รับผลสำเร็จที่น่ายินดีต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม งานด้านการพัฒนาองค์กรพรรคยังคงมีข้อจำกัดต่างๆ เช่น เกิดการเสื่อมถอยของแนวความคิดทางการเมือง คุณธรรม การดำเนินชีวิต การทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม การคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย การฉกฉวยโอกาสเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้บริหาร นอกจากนี้ การปฏิบัติมติต่างๆของส่วนกลางเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรคยังไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
จากนั้นโครงการฯได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารและการปรับปรุงองค์กรพรรคให้มีความสมบูรณ์ รวมทั้งระเบียบการดำเนินงาน งานด้านบุคลากร ระบุปัญหาใหม่และวางมาตรการแก้ไขที่เป็นก้าวกระโดดในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรคในสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมาตรการสำคัญที่สุดคือ ให้การศึกษาด้านการเมืองและแนวความคิดให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคอยู่เสมอ เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติระเบียบวินัย กฎหมาย ความโปร่งใส เปิดเผยและประชาธิปไตยในการกำหนดรายชื่อ การฝึกอบรม การมอบหมายหน้าที่และการดูแลบุคลากรเพื่อเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและทักษะความสามารถครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนธำรงและเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นเอกภาพภายในพรรค ต่อต้านการแยกกลุ่มแยกฝ่ายและการฉกฉวยโอกาสเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงของกลุ่ม
ประชามติในสังคมสนับสนุนความตั้งใจทางการเมืองของพรรคช
เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความตั้งใจทางการเมืองของส่วนกลางพรรคในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรคให้มีความบริสุทธิ์ เข้มแข็ง ยกระดับทักษะความสามารถและพลังการต่อสู้ของพรรค
เพื่อยับยั้งป้องกันการเสื่อมถอยของแนวความคิดทางการเมือง คุณธรรม การดำเนินชีวิต รองศาสตรจารย์ ดร.ฟานมิงเติน รองนายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ได้แสดงความคิดเห็นว่า ต้องควบคุมอำนาจอย่างเข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการคอร์รัปชั่น ส่วนนายเหงียนตุ๊ก สมาชิกคณะประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ย้ำถึงบทบาทสำคัญของผู้บริหารในการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่น “ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน นอกจากต้องพยายนามปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิผลแล้ว ผู้บริหารยังต้องมีความบริสุทธิ์ ต้องมีการเปิดเผยผลประโยชน์ที่ได้รับเพื่อยืนยันความโปร่งใสของตน”
ประชามติยังแสดงความคิดเห็นว่า สมาชิกพรรคแต่ละคนต้องมีจิตใจที่มั่นคงต่อแนวทางของพรรคเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความผันแปรภายในพรรค โดยต้องมีระเบียบการเพื่อควบคุมอำนาจและปรับปรุงระเบียบการให้สมบูรณ์เพื่อต่อต้านการเสื่อมถอยของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค ศาสตราจารย์ ดร.โด๋กวางฮึง หัวหน้าสภาให้คำปรึกษาด้านศาสนาของแนนร่วมปิตุภูมิเวียดนามเผยว่า “เป็นการยากที่จะยับยั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความผันแปรภายในพรรค พรรคต้องขยายอำนาจแต่ก็ไม่สามารถควบคุมความคิดของสมาชิกแต่ละคนได้ ดังนั้นต้องทำอย่างไรให้สมาชิกพรรคปฏิบัติตามเป้าหมายอันสูงส่งของพรรคและยังคงรักษาหลักการไว้ได้ นอกจากนี้ต้องเพิ่มความเข้มงวดของระเบียบวินัยพรรคเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดปัญหาภายใน”

พัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรค ปัจจัยที่สำคัญเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของพรรค - ảnh 2
ศาสตราจารย์ ดร.โด๋กวางฮึง หัวหน้าสภาให้คำปรึกษาด้านศาสนาของแนนร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

ในขณะเดียวกัน ยังมีความคิดเห็นว่า การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรคในปัจจุบันต้องมีกลไกการควบคุมอำนาจ ปรับปรุงระเบียบการเพื่อแก้ไขปัญหาการเสื่อมถอยในหมู่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค เพราะมิฉะนั้นจะเกิดการเสื่อมถอยด้านคุณธรรมในสมาชิกพรรคอย่างแน่นอน รองศ.ดร.เหงียนจ่องฟุ๊ก จากสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์เผยว่า “การควบคุมอำนาจในสภาวการณ์ที่พรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้นำและรัฐปกครองด้วยอำนาจกฎหมาย การตรวจสอบและควบคุมเมื่อเร็วๆนี้ยังไม่ตอบสนองความต้องการได้ เพราะต้องทำอย่างไรให้พรรคไม่เพียงแต่เป็นผู้นำเท่านั้น หากยังเป็นผู้ตรวจสอบอีกด้วย ในกลไกการบริหารของรัฐ ทั้งด้านการบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการต้องมีการควบคุมอำนาจอย่างดี”
การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรพรรคเป็นหน้าที่หลักที่ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยาวนาน จากความตั้งใจทางการเมืองของพรรค การให้ความสนใจสนับสนุนและการเฝ้าติดตามของประชามติ ภารกิจนี้จะบรรลุเป้าหมายการเสริมสร้างให้พรรคนับวันยิ่งเข้มแข็งมากขึ้น นี่คือปัจจัยสำคัญเพื่อให้เวียดนามปฏิบัติยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศให้ประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด