รัฐบาลมุ่งมั่นพยายามบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ในระดับสูงสุด

(VOVworld) – รายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมปี 2016 และแผนการในปี 2017 ที่นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เสนอในพิธีเปิดการประชุมรัฐสภาในเช้าวันที่ 20 ตุลาคมได้ย้ำว่า ถึงแม้ประสบอุปสรรคมากมายในเวลาที่ผ่านมา แต่เวียดนามยังคงบรรลุผลงานสำคัญในหลายด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามเป็นอย่างมากของพรรค ประชาชนและกองทัพ จากผลงานที่ได้บรรลุในปี 2016 และปี 2017 เวียดนามจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อบรรลุผลงานที่น่าประทับใจมากขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ

(VOVworld) – รายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมปี 2016 และแผนการในปี 2017 ที่นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เสนอในพิธีเปิดการประชุมรัฐสภาในเช้าวันที่ 20 ตุลาคมได้ย้ำว่า ถึงแม้ประสบอุปสรรคมากมายในเวลาที่ผ่านมา แต่เวียดนามยังคงบรรลุผลงานสำคัญในหลายด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามเป็นอย่างมากของพรรค ประชาชนและกองทัพ จากผลงานที่ได้บรรลุในปี 2016 และปี 2017 เวียดนามจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อบรรลุผลงานที่น่าประทับใจมากขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ

รัฐบาลมุ่งมั่นพยายามบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ในระดับสูงสุด - ảnh 1
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ตอบคำถามของสื่อมวลชน

ปี 2016 นอกจากความสะดวกแล้ว เวียดนามยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ สถานการณ์ในทะเลตะวันออกมีการผันผวนอย่างซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ภัยธรรมชาติในภาคเหนือ ภาคใต้ตอนกลาง เขตเตยเงวียนและเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ตลอดจนปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเลใน 4 จังหวัดในภาคกลางได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แต่จากความพยายามของระบบการเมือง สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามยังคงบรรลุผลงานที่สำคัญในหลายด้าน
ปี 2016 เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพและความสมดุลในด้านใหญ่ๆได้รับการรักษา
เพื่อบรรลุผลงานนี้ รัฐบาลได้เน้นชี้นำและบริหารอย่างคล่องตัว ประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างนโยบายงบประมาณกับนโยบายการเงินและนโยบายอื่นๆเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อ รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคและผลักดันการขยายตัว ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอของตลอดทั้งปีเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 4 ปัญหาหนี้เสียได้รับการแก้ไข ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพสินเชื่อ สภาพคล่องและความปลอดภัยของระบบธนาคาร สินเชื่อในระบบเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.24 อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราและตลาดเงินตราต่างประเทศ ตลาดทองคำมีเสถียรภาพ การสำรองเงินตราต่างประเทศบรรลุกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อน และคาดว่า ยอดรายรับงบประมาณแผ่นดินของปี 2016 อาจจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4
ปี 2016 รัฐบาลเน้นแก้ไขอุปสรรคให้แก่การผลิตและการประกอบธุรกิจ ผลักดันการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ โดยใน 9 เดือนที่ผ่านมา มีการจัดตั้งสถานประกอบการใหม่กว่า 8 หมื่น 1 พันแห่งและมีสถานประกอบการกว่า 2 หมื่นแห่งที่กลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง ซึ่งสร้างความไว้วางใจและบรรยากาศที่คึกคักให้แก่ประชาชน นักลงทุนและผู้ประกอบการ
การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจได้บรรลุผลงานในเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ยังเผยว่า การพยากรณ์เกี่ยวกับการขยายตัวจีดีพีของปีที่ต่ำกว่าแผนการที่วางไว้คือร้อยละ 6.7 ส่วนการขยายตัวของภาคการส่งออกก็ใกล้เคียงแผนการที่วางไว้ ในการประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปี 2016 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ยืนยันว่า“ถึงแม้ต้องประสบอุปสรรคและข้อจำกัดมากมาย แต่สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามยังคงมีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี บรรลุผลงานในทุกด้าน โดยสามารถรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ การผลิตและประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนา การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจบรรลุผลงานในบางด้าน การลงทุนในภาคเอกชนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง ความเชื่อมั่นของสังคมและตลาดเพิ่มขึ้น ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหญ่ๆได้ส่งเสริมบทบาทเป็นท้องถิ่นเดินหน้าในการขยายตัว สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของเขตและประเทศ ส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ประสบอุปสรรคก็ได้พยายามก้าวรุดหน้าต่อไป”
รัฐบาลมุ่งมั่นพยายามบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ในระดับสูงสุด - ảnh 2
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก

ปี 2017 รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค พยายามบรรลุการขยายตัวจีดีพีที่ร้อยละ 6.7
เพื่อปฏิบัติเป้าหมายดังกล่าว หน้าที่แรกที่รัฐบาลเน้นปฏิบัติคือ รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ค้ำประกันความสมดุลของเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลจะบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างนโยบายงบประมาณกับนโยบายการเงิน ควบคุมภาวะเงินเฟ้อตามเป้าหมายที่ได้วางไว้“ต้องเป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัตินโยบายการเงินอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ควบคุมดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจมหภาค ภาวะเงินเฟ้อและตลาดการเงิน ยกระดับคุณภาพและค้ำประกันแหล่งสินเชื่อให้แก่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ เช่นการเกษตร ชนบท การส่งออก สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมประกอบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง”
เวียดนามยังจะปฏิบัตินโยบายงบประมาณแผ่นดินที่เคร่งครัด เพิ่มความเข้มงวดของระเบียบวินัยด้านการเงิน งบประมาณแผ่นดินและการประหยัดค่าใช้จ่าย ผลักดันการระดมแหล่งพลังให้แก่การลงทุนพัฒนา โดยให้ความสนใจถึงการวิจัย ประกาศใช้ระเบียบการและนโยบายที่เหมาะสมเพื่อดูดซับสภาพคล่องของทองคำและเงินตราต่างประเทศในตลาด ดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน รวมทั้งเงินเอฟดีไอเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ย้ำว่า“ผลักดันการส่งเสริมการค้า ขยายตลาดส่งออก ควบคู่กับการสร้างเครื่องหมายการค้าเวียดนาม เข้าร่วมเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่คุณค่าภูมิภาคและโลก ตรวจสอบและปรับปรุงระเบียบการนำเข้าส่งออกให้มีความกระทัดรัด ปฏิบัติกลไก one stop service แห่งชาติ ให้การช่วยเหลือสถานประกอบการ เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสาน เข้าร่วมประชาคมอาเซียนและข้อตกลงการค้าเสรีอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการขายปลีกและการผลิตสอดคล้องกับการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ”
รัฐบาลเวียดนามยังปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจและผลักดันการขยายตัว โดยเน้นถึงการปรับปรุงกลไก นโยบายและกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจจะได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัว เพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน การประกาศใช้และปฏิบัติโครงการปรับปรุงระบบองค์การสินเชื่อควบคู่กับการแก้ปัญหาหนี้เสียในช่วงปี 2016-2020 อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติแผนการปรับปรุงสถานประกอบการภาครัฐในช่วงปี 2016-2020 แบบบูรณาการ
คาดว่า ในปี 2017 สถานการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศจะมีการผันผวนอย่างซับซ้อน แต่รัฐบาลเวียดนามจะตั้งใจปฏิบัติ พยายามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ได้วางไว้ในระดับสูง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด