รัฐสภาแสวงหามาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจ

(VOVworld) – วันนี้ 2 พฤศจิกายน ที่ประชุมครั้งที่ 2 รัฐสภาสมัยที่ 14 เริ่มทำการหารือเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจระยะปี 2016-2020 ซึ่งเป็นโครงการที่มีความหมายสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเหมาะสมเพื่อบรรลุอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นในระยะต่อไป

(VOVworld) – วันนี้ 2 พฤศจิกายน ที่ประชุมครั้งที่ 2 รัฐสภาสมัยที่ 14 เริ่มทำการหารือเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจระยะปี 2016-2020 ซึ่งเป็นโครงการที่มีความหมายสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเหมาะสมเพื่อบรรลุอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นในระยะต่อไป

รัฐสภาแสวงหามาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจ - ảnh 1
ปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ

ในระยะปี 2011-2015 เวียดนามได้ทำการปฏิรูปเศรษฐกิจตาม 4 แนวทาง โดยเฉพาะการปฏิบัติ3 มาตรการหลักอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การปฏิรูปการลงทุนสถานประกอบการและระบบการเงินกับธนาคาร พร้อมทั้งทำการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคให้เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้ยังไม่สามารถตอบสองความต้องการ
ส่วนในระยะปี 2016-2020 เป้าหมายของแผนการดังกล่าวคือสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจที่เหมาะสมและคล่องตัวมากขึ้น มีผลผลิตสูงขึ้น มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อค้ำประกันการขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สะอาดและยั่งยืน
จัดทำหลายแผนการเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจ
ร่างโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจช่วงปี 2016 – 2020 ได้รับการจัดทำตาม 2 แผนการ โดยแผนการที่หนึ่งคือ การปฏิรูปโครงสร้างอย่างเคร่งครัดและมีก้าวกระโดดต่างๆและแผนการที่สองคือเร่งผลักดันการปฏิรูปโครงสร้าง โดยทั้งสองแผนการดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและรูปแบบการขยายตัว เช่น ช่วยเพิ่มอัตราการขยายตัวจีดีพี ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ลดการขาดดุลงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนและมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม แผนการปรับปรุงโครงสร้างอย่างเคร่งครัดได้เกิดผลที่สามารถเห็นได้ชัดเจนกว่าในระยะกลางและระยะยาว ในแผนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจช่วงปี 2016-2020 ได้มีการวางเป้าหมายอย่างระมัดระวังตามสถานการณ์ปฏิบัติจริงที่ถูกระบุในแผนการที่สองแต่มีการเข้าถึงเนื้อหาการปฏิรูปในส่วนที่สามารถเร่งการปฏิบัติให้รวดเร็วในแผนการที่หนึ่ง นายเจิ่นหว่างเงิน ผู้แทนรัฐสภานครโฮจิมินห์ให้ข้อสังเกตว่า “รัฐบาลได้เสนอหลายมาตรการ รวมทั้งแผนการต่างๆ ซึ่งหมายความว่า เราได้คำนึงถึงความท้าทายในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจเวียดนามกำลังผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึก จึงอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ – สังคมโลกได้ง่าย ผมคิดว่า การเสนอแผนการเหล่านี้มีความจำเป็นมาก โดยเฉพาะแผนการเหล่านี้ได้ระบุถึงมาตรการแก้ไขในการระดมเงินทุนและงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ”
ปฏิบัติ 5 เนื้อหาสำคัญในการปฏิรูปให้มีประสิทธิภาพ
แผนการได้ระบุถึง 5 เนื้อหาที่ครอบคลุมหน้าที่สำคัญทั้งหมดของการปฏิรูป การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ท้องถิ่นในการปฏิบัติ 70 หน้าที่ ซึ่งใน 5 เนื้อหาหลักนั้น มี 2 เนื้อหาใหม่คือ ปฏิรูปรายรับและรายจ่ายงบประมาณแผ่นดินและหนี้สาธารณะเพื่อค้ำประกันความปลอดภัยและความยั่งยืนให้แก่งบประมาณแผ่นดิน รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะ ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดห่าติ๋งได้ยืนยันว่า ในการปฏิรูปเศรษฐกิจนั้น ต้องถือการประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นมาตรการแก้ไขแห่งชาติ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความสามารถของเศรษฐกิจและกู้เงินที่สามารถชำระหนี้ได้ พยายามเพิ่มรายรับเพื่อเพิ่มรายจ่าย ถ้าหากรายรับไม่บรรลุเกณฑ์ต้องลดรายจ่ายตามไปด้วยและเพิ่มระเบียบวินัยด้านการเงินให้เข้มงวดมากขึ้น ในการปฎิรูปรายรับและรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน รัฐบาลชี้ชัดว่า ไม่เพิ่มอัตราการระดมงบประมาณและไม่เพิ่มอัตราภาษีแต่ต้องขยายกลุ่มเป้าหมายที่ต้องจ่ายภาษี โดยส่งเสริมให้ครอบครัวที่ประกอบธุรกิจภาคย่อยจัดตั้งสถานประกอบการและเพิ่มการควบคุมภาษีต่อกลุ่มเป้าหมายนี้พร้อมทั้งผลักดันการเปิดสถานประกอบการใหม่
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิรูปเศรฐกิจ นายฝุ่งวันหุ่ง ผู้แทนรัฐสภาจังหวัดกาวบั่งได้เสนอว่า รัฐบาลต้องชี้นำอย่างเด็ดขาดและใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ในการปรับปรุงโครงสร้างในหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ “ในแผนการปฎิรูปเศรษฐกิจช่วงปี 2016-2020 ต้องปฏิบัติการตรวจสอบกระบวนการปฏิรูป ผมมีความปรารถนาว่า รัฐบาลจะออกมติเฉพาะเพื่อให้การปฏิบัติมีความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ก็ต้องคำนึงถึงประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความปรารถนาว่า พรรค รัฐบาลจะต่อต้านการคอร์รัปชั่นและการฉวยโอกาสเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวให้เคร่งครัดมากขึ้นเพื่อให้ภารกิจกาปฏิรูปเศรษฐกิจประสบความสำเร็จ”
นายฝามฟู้ก๊วก ผู้แทนรัฐสภานครโฮจิมินห์เผยว่า แผนการดังกล่าวต้องระบุบทบาทของชมรมสถานประกอบการในการเดินพร้อมกับรัฐบาลในกระบวนการนี้ โดยเสนอว่า “เกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคเอกชน ควบคู่กับการมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างฐานะ รัฐบาลควรสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจภาคเอกชนรายใหญ่ สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาครัฐ ควรจัดตั้งสำนักงานที่ดูแลเงินทุนและทรัพย์สินของรัฐในกระบวนการแปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นหุ้นส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทรัพย์สิน รายได้จากการแปรรูปดังกล่าวควรใช้สำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนา ผมขอเสนอให้ระบุ 4 พลังขับเคลื่อนให้แก่การปฎิบัติคือ เศรษฐกิจภาคเอกชน เศรษฐกิจภาครัฐ เขตลงทุนจากต่างประเทศและภาคเกษตรกร”
เวียดนามจัดทำแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจระยะปี 2016-2020 ในสภาวการณ์ที่รูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังพึ่งพาปัจจัยต้นทุนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนคุณภาพการขยายตัว ผลผลิตของแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับต่ำและได้รับการปรับปรุงอย่างล่าช้า ดังนั้น การปฏิรูปเศรษฐกิจระยะปี 2016 -2020 ที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลในทางบวกเป็นอย่างมาก มีส่วนร่วมต่อการก่อตั้งและพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างพลังภายในประเทศและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด