ส่งเสริมประชาธิไตยและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารที่จะยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค

(VOVWORLD) - การส่งเสริมประชาธิปไตยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคือแนวทางที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐเวียดนาม โดยในช่วงนี้ มีการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนต่อร่างเอกสารที่จะยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมและความพยายามปฏิบัติกระบวนการสร้างสรรค์สังคมนิยมประชาธิปไตยในเวียดนาม

ส่งเสริมประชาธิไตยและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารที่จะยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค - ảnh 1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 (baonghean.vn)

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ยืนยันว่า ประชาธิปไตยสะท้อนลักษณะของระบอบสังคมนิยม    การทำความเข้าใจอย่างเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยมและประชาธิปไตยสังคมนิยมผ่านการบริหารและชี้นำภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ โดยถือการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเอกสารต่างๆเป็นงานที่สำคัญและมีความหมายชี้ขาดต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต การส่งเสริมประชาธิปไตยและความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกพรรคและประชาชนทุกคนเพราะ “การปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยถือเป็นปัจจัยที่สามารถแก้ไขทุกปัญหา”

การส่งเสริมประชาธิปไตยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคือแนวทางการชี้นำที่เสมอต้นเสมอปลาย

ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ประธานโฮจิมินห์ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้บริหารต้องรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกพรรคและประชาชนอยู่เสมอ ตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 7 เมื่อปี1991 ถึงการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 เมื่อปี 2016 โดยเฉพาะในหลักนโยบายสร้างสรรค์ประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมนิยมฉบับปี1991 และหลักนโยบายสร้างสรรค์ประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมนิยมฉบับเพิ่มเติมปี2011 พรรคได้ปรับปรุงและเน้นยุทธศาสตร์ส่งเสริมประชาธิปไตยในสังคมและมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆ

ในทางเป็นจริง ก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งต่างๆ การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ การประกาศใช้กฎหมายและการตัดสินใจปัญหาที่สำคัญๆของประเทศ พรรคและรัฐต่างรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน โดยกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆได้จัดการประชุม การสัมมนาและเสวนาหลายร้อยครั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ส่วนในการประชุมใหญ่พรรคทั่วประเทศ การหารือในองค์การพรรคตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงส่วนท้องถิ่นและการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนคือขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อสนับสนุนการจัดทำเอกสารที่จะยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องได้ย้ำหลายครั้งว่า การส่งเสริมประชาธิปไตย รับฟังและให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ในเชิงลึกในด้านต่างๆก็เพื่อวิจัยและปรับปรุงร่างเอกสารที่ยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

บนเจตนารมณ์ดังกล่าว ในการจัดทำร่างเอกสารที่ยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนได้หารือและประเมินผลงานที่ได้บรรลุ ข้อบกพร่องและปัจจัยต่างๆที่นำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ระยะ 5 ปี การปฏิบัติหลักนโยบายสร้างสรรค์ประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมนิยมฉบับเพิ่มเติมปี2011 ระยะ10 ปี แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ภาริกจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศในตลอด35 ปี รวมทั้งปัญหาต่างๆในวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาในอีก 5ปีและ 10ปีข้างหน้าและมุ่งสู่การรำลึกครบรอบ 100ปีการสถาปนาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี 2045 ตลอดจนหน้าที่และ มาตรการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม กลาโหม ความมั่นคง การต่างประเทศ การสร้างสรรค์องค์กรพรรคและระบบการเมือง

บทบาทที่สำคัญของการส่งเสริมประชาธิปไตยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การส่งเสริมประชาธิปไตยและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะผลักดันการแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมเกี่ยวกับแนวทาง นโยบายและระเบียบการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลประโยชน์ของประชาชนทุกภาคส่วน     การรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทำให้การจัดทำแนวทาง นโยบายและระเบียบการต่างๆสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงมากขึ้น

ในทางกลับกัน การแสดงความคิดเห็นต่อร่างเอกสารที่ยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคครั้งนี้ จะช่วยวิเคราะห์และปรับปรุงประเด็นต่างๆ อีกทั้งให้ข้อสังเกตและประเมินสถานการณ์ เสนอมาตรการใหม่เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและมาตรการพัฒนาประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนความคิดของประชาชนในการจัดทำแนวทางพัฒนาประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

การแสดงความคิดเห็นที่เห็นด้วยกับประเด็นต่างๆได้สะท้อนความเห็นพ้องเกี่ยวกับแนวทางที่ระบุในเอกสารต่างๆและการสร้างความเป็นเอกฉันท์ในสมาชิกพรรคและประชาชนทุกคน

ทั้งนี้และทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่า หนึ่งในผลสำเร็จที่สำคัญของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศคือการถือการส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาสังคมผ่านการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำเอกสารที่จะยื่นเสนอต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด