หน้าที่หลักคือการพัฒนาเศรษฐกิจและหน้าที่ที่สำคัญคือการสร้างสรรค์พรรค

(VOVWorld)-ในพิธีเปิดการประชุมครั้งที่๔คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่๑๒ เมื่อวันที่๙ตุลาคม ท่าน เหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้มีบทปราศรัยที่สำคัญ  โดยชี้ชัดถึงหน้าที่หลักที่พรรคกำลังปฏิบัติคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและหน้าที่ที่สำคัญคือการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์การพรรค  

(VOVWorld)-ในพิธีเปิดการประชุมครั้งที่๔คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่๑๒ เมื่อวันที่๙ตุลาคม ท่าน เหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้มีบทปราศรัยที่สำคัญ  โดยชี้ชัดถึงหน้าที่หลักที่พรรคกำลังปฏิบัติคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและหน้าที่ที่สำคัญคือการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์การพรรค  
หน้าที่หลักคือการพัฒนาเศรษฐกิจและหน้าที่ที่สำคัญคือการสร้างสรรค์พรรค - ảnh 1
ท่าน เหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

ในการประชุมครั้งที่๔  คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้หารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวและกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก เป็นต้น โดยเฉพาะ การผลักดันการสร้างสรรค์และการปรับปรุงองค์กรพรรค   การต่อต้านและป้องกันความเสื่อมถอยของแนวความคิดทางการเมือง ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและการดำเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่และสมาชิกพรรค

ประเมินสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีภาวะวิสัยและสมบูรณ์
ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯเห็นว่า ปี๒๐๑๖เป็นปีแรกที่ปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่๑๒  นอกจากโอกาสและความได้เปรียบแล้ว ยังมีอุปสรรค์และความท้าทายไม่น้อย พร้อมทั้ง เสนอให้ที่ประชุมหารือและมีการประเมินสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน๙เดือนที่ผ่านมาและมีการพยากรณ์จนถึงปลายปี๒๐๑๖อย่างมีภาวะวิสัยและรอบด้าน “ต้องระบุถึงผลงานที่ได้บรรลุ  ข้อจำกัดและจุดอ่อนเพื่อทำการวิเคราะห์หาสาเหตุ  ต้องเน้นถึงเป้าหมายและหน้าที่ที่ได้วางไว้  โดยเฉพาะ เป้าหมายและหน้าที่เกี่ยวกับการปรับเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคและธำรงอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจให้อยู่ที่ร้อยละ๖.๗  พัฒนาวัฒนธรรมและสังคม  ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ค้ำประกันสวัสดิการสังคม  ปกป้องเอกราช อธิปไตยของประเทศ ความมั่นคงทางการเมืองและความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม  การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพเพื่อพัฒนาประเทศ”
บนพื้นฐานของการวิเคราะห์และการพยากรณ์เกี่ยกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ส่วนกลางต้องกำหนดเป้าหมายในภาพรวม  โดยเฉพาะ เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี๒๐๑๗อย่างชัดเจน  วางแนวทาง นโยบายและมาตรการต่างๆ  โดยให้ความสนใจนโยบายและมาตรการที่เป็นก้าวกระโดดเพื่อควบคุมหนี้สาธารณะ  แก้ปัญหาหนี้เสีย  ปรับโครงสร้างงบประมาณ ผลักดันการปฏิรูปหน่วยงานราชการและธนาคารพาณิชย์  ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและการประกอบธุรกิจเพื่อระดมและใช้แหล่งพลังต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและค้ำประกันความสมดุลย์ของเศรษฐกิจ
จากการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว  การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่มีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์และสำคัญเป็นพิเศษเพราะชี้ขาดถึงความสำเร็จของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่  ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯยังเสนอให้ที่ประชุมชี้ชัดถึงรูปแบบการขยายตัว    โดยวางแผนใน๕-๑๐ปีข้างหน้า รวมทั้ง วิสัยทัศน์ปี๒๐๓๐   วางแนวทาง นโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและคุณภาพแรงงาน ยกระดับทักษะความสามารถในการผลิต การระดมและใช้แหล่งพลังจากสังคมโดยเฉพาะจากเศรษฐกิจภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ
สำหรับการปฏิบัติกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกและการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมในสภาวการณ์ใหม่  ท่านเลขาธิการใหญ่ได้เสนอให้ที่ประชุมตระหนักเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายต่างๆต่อกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกและภารกิจการสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิในอีก๕-๑๐ปีข้างหน้า  จุดยืน แนวคิด แนวทางและนโยบายใหญ่ๆเพื่อค้ำประกันการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกและรักษาเสถียรภาพการเมืองและสังคม
หน้าที่หลักคือการพัฒนาเศรษฐกิจและหน้าที่ที่สำคัญคือการสร้างสรรค์พรรค - ảnh 2
บรรดาผู้นำพรรคและรัฐอนุมัติมติของการประชุม (Photo: vietnamplus.vn)

ยืนหยัดการปฏิบัติมติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรค

ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้ชี้ชัดว่า การนำของพรรคเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จของการปฏิวัติเวียดนาม การสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคเป็นหน้าที่ที่สำคัญและมีความหมายต่อพรรคและระบอบ  การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่๑๒ได้กำหนด๑๐หน้าที่พื้นฐานเพื่อสร้างสรรค์พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้มีความบริสุทธิ์และเข้มแข็งอย่างแท้จริง เพื่อปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่๑๒  ที่ประชุมครั้งนี้ต้องหารือและออกมติเกี่ยวกับการผลักดันการสร้างสรรค์และการปรับปรุงองค์กรพรรค  ต่อต้านและป้องกันความเสื่อมถอยแนวความคิดทางการเมือง ความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและการดำเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่และสมาชิกพรรค ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ๋องได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคทำการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและวางมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้งานด้านการสร้างสรรค์พรรคมีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด