เจตนารมณ์ของการปฏิวัติเดือนสิงหาคมในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ

(VOVWORLD) - วันนี้ เวียดนามรำลึกครบรอบ 74ปีการปฏิวัติเดือนสิงหาคม โดยบทบาท คุณค่าที่ยิ่งใหญ่และบทเรียนจากการปฏิวัติเดือนสิงหาคมได้สร้างนิมิตรหมายในการพัฒนาการปฏิวัติเวียดนามในระยะต่างๆ ไม่ว่าจะในการต่อสู้เพื่อรวมประเทศเป็นเอกภาพ การปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศและการยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก
เจตนารมณ์ของการปฏิวัติเดือนสิงหาคมในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ - ảnh 1พิธีชุมนุมรณรงค์ทำการลุกขึ้นสู้ ที่ โรงละครใหญ่กรุงฮานอยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมปี 1945 (VNA)

ผลสำเร็จของการปฏิวัติเดือนสิงหาคมได้สร้างหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของเวียดนาม โดยประชาชนเวียดนามได้ทำลายแอกปกครองของนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสในตลอดกว่า 80ปี โค่นล้มระบอบกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา ช่วงชิงอำนาจรัฐและสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม

การถอดบทเรียนอันล้ำค่า

ผลสำเร็จของการปฏิวัติเดือนสิงหาคมปี  1945ได้ช่วยสร้างบทเรียนและประสบการณ์อันล้ำค่าให้แก่กระบวนการปฏิวัติเวียดนาม นั่นคือบทเรียนเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของลัทธิรักชาติเพื่อสร้างสรรค์แนวร่วมประชาชาติเอกภาพที่รวมความสามัคคีของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อปลดปล่อยประชาชาติ ช่วงชิงเอกราชและเสรีภาพมาให้แก่ปิตุภูมิ บทเรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์กองกำลังปฏิวัติให้ตอบสนองความต้องการและหน้าที่การปฏิวัติในระยะต่างๆและเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้แก่การลุกขึ้นสู่ครั้งใหญ่ บทเรียนเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อใช้โอกาสเปิดการรณรงค์ทำการลุกขึ้นสู้ครั้งใหญ่ให้ประสบความสำเร็จ บทเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การพึ่งตนเองและการเป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของประชาชนและเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค ในทุกสภาวการณ์ต้องยืนหยัดเป้าหมายเอกราชประชาชาติและสังคมนิยม ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติควบคู่กับพลังจากการพัฒนาของยุคสมัยเพื่อนำประเทศก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง เปลี่ยนแปลงใหม่และผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ซึ่งเป็นการสอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาของยุคสมัย มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งด้านแนวความคิดและเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง

ส่งเสริมเจตนารมณ์ของการปฏิวัติเดือนสิงหาคมในภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ

ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า ผลสำเร็จในตลอด 74ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่มากว่า 30ปีต่างมีจุดเริ่มต้นจากชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของการปฏิวัติเดือนสิงหาคมและการสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ต่างๆในการฟื้นฟูประเทศ

ในตลอดกว่า 30ปีของการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ ความภาคภูมิใจในการปฏิวัติเดือนสิงหาคมถือเป็นพลังขับเคลื่อนที่สร้างความมุ่งมั่นและผลักดันความพยายามในหมู่ประชาชน โดยจากประเทศเกษตรกรรมที่ล้าหลังด้วยประชากรร้อยละ 90เป็นเกษตรกร ปัจจุบัน เวียดนามได้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เอื้อให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย สร้างบรรยากาศที่ดึงดูดแหล่งพลังจากประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการปรับปรุงตามแนวทางส่งเสริมศักยภาพของเศรษฐกิจทุกภาคส่วนและมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจหลักเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับเขต ภูมิภาคและประเทศ

จากการส่งเสริมจิตใจแห่งความสามัคคีเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆเพื่อสร้างสรรค์ประเทศให้นับวันเจริญเข้มแข็ง รัฐบาลเวียดนามได้ตั้งใจปฏิบัติเป้าหมายและหน้าที่ที่วางไว้ให้ลุล่วงไปด้วยดี โดยในการประชุมรัฐบาลต่างๆ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำเสมอว่า“ต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างคล่องตัว สำหรับความเสี่ยงต่างๆจากภายนอก ต้องเฝ้าติดตามผลกระทบจากสงครามการค้า และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมีมาตรการรับมือที่เหมาะสม ตลอดจนประเมินและพยากรณ์แนวโน้มของตลาดการเงินโลกเพื่อมีมาตรการลดความเสียหาย นอกจากนี้ ต้องดึงดูดสถานประกอบการที่มีเทคโนโลยีและเข้าร่วมระบบห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในเวียดนาม”

ในความสำเร็จต่างๆของประเทศเวียดนาม ต้องกล่าวถึงผลสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนที่ได้รับการชื่นชมจากประเทศต่างๆ โดยอัตราคนยากจนได้ลดลงจากกว่าร้อยละ 80ของประชากรลงเหลือร้อยละ 6ในรอบ 30ปี ซึ่งหมายความว่ามีประชากร 60 ล้านคนสามารถหลุดพ้นจากความยากจน

ความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆได้รับการขยาย ชื่อเสียงและสถานะของเวียดนามได้รับการยกระดับให้สูงเด่นมากขึ้นบนเวทีโลก พลังที่เข้มแข็งของประเทศที่นับวันเพิ่มมากขึ้นได้ช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนาประเทศเวียดนามที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมปฏิบัติหน้าที่ปี 2019ของคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ส่วนกลาง นาย เจิ่นก๊วกเหวือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้ย้ำว่า“ต้องทำความเข้าใจแนวทางการต่างประเทศของพรรคและรัฐในเชิงลึกเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นรูปธรรมเพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและธำรงบทบาทชี้นำของพรรค ส่งเสริมการปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจัง ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการกระชับความสัมพันธ์กับพรรคที่กุมอำนาจและพรรคที่มีบทบาทสำคัญของประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียนและหุ้นส่วนที่สำคัญ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การสร้างความไว้วางใจทางการเมือง การแก้ไขอุปสรรคต่างๆและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆ”

ในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ เวียดนามมีความระมัดระวัง พร้อมรับมือและทำลายแผนกุศโลบายที่มุ่งหวังทำลายประเทศของกลุ่มที่เป็นอริเพื่อปกป้องเอกราช อธิปไตย ความเป็นเอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนของปิตุภูมิ

ทั้งนี้และทั้งนั้น สามารถยืนยันได้ว่า เจตนารมณ์แห่งการปฏิวัติเดือนสิงหาคมปี 1945คือแหล่งพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติเวียดนามในยุคใหม่ ช่วยสร้างความมั่นใจในการปกป้องดอกผลของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ ยืนหยัดเป้าหมายสร้างสรรค์สังคมนิยมและการพัฒนาประเทศให้นับวันเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด