เชื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

(VOVWORLD) -การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่13ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอย ถือเป็นนิมิตหมายที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาของพรรค ประชาชาติและประเทศ  มีความหมายต่อการกำหนดอนาคต การผลักดันกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ การผสมผสานและการพัฒนาแบบบูรณาการ ดังนั้นประชาชนทุกชั้นชนต่างแสดงความเชื่อมั่นต่อการตัดสินใจในปัญหาสำคัญๆต่างๆในการประชุมซึ่งจะสร้างก้าวกระโดดเพื่อนำประเทศย่างเข้าสู่ระยะแห่งการพัฒนาใหม่

เชื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 - ảnh 1การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอย (Photo:baochinhphu)

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคครั้งนี้จะหารือและอนุมัติรายงานการเมือง รายงานสรุปผลการปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี 2011 -2020 การวางยุทธศาสตร์ในช่วงปี 2021 -2030  รายงานประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในช่วงปี 2016-2020  แนวทางและหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในช่วงปี 2021- 2025 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการสร้างสรรค์พรรคและการปฏิบัติธรรมนูญพรรคในวาระการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 รายงานการประเมินภาวะผู้นำของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 และเลือกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 วาระปี 2021 -2026

เชื่อมั่นต่อการตัดสินแนวทางและนโยบายที่ถูกต้องและสร้างก้าวกระโดดของสมัชชาพรรคฯ

นาย เหงวียนวันหมุ่ย อาศัยในนครไฮฟองเห็นว่า ในวาระที่ผ่านมา ภายใต้การนำของพรรคฯ ประเทศได้บรรลุผลงานที่ยิ่งใหญ่ต่างๆโดยเศรษฐกิจพัฒนา สถานะของเวียดนามบนเวทีโลกได้รับการยกระดับให้สูงเด่นยิ่งขึ้น งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการผลักดันอย่างเข้มแข็ง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่อิ่มหนำผาสุกมากขึ้น จากผลสำเร็จดังกล่าว นาย เหงวียนวันหมุ่ยเชื่อมั่นว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 จะวางแนวทางและนโยบายที่ถูกต้องและสร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาประเทศ เวียดนามจะพัฒนาก้าวหน้าเข้มแข็งมากขึ้น ส่วนนาง เวืองถิเหลิบ อาศัยที่จังหวัดกาวบั่งได้แสดงความประสงค์ว่า

“ในหลายปีที่ผ่านมา ประชาชนตำบลโกบาได้รับประโยชน์จากการปฏิบัตินโยบายต่างๆที่เหมาะสม ในวาระสมัชชาพรรคฯครั้งนี้ ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่า พรรคและรัฐจะให้ความสนใจและมีนโยบายพิเศษให้แก่เขตชนกลุ่มน้อยในจังหวัดกาวบั่ง โดยเฉพาะ ตำบลโกบาเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ทัดเทียมกับการพัฒนาในเขตที่ราบ”

สำหรับประชาชนชนกลุ่มน้อยและผู้นับถือศาสนาต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงต่างก็มีความเชื่อมั่นต่อความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ โดยจะมีแนวทางและนโยบายบริหารประเทศ พัฒนา เศรษฐกิจ-สังคม ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยให้ดีขึ้น นาย เหงวียนกวางจุง หัวหน้าคณะกรรมการสามัคคีคริสตศาสนาเขตนิงเกี่ยว นครเกิ่นเทอได้เผยว่า

“ ด้วยความเชื่อมั่นและความหวังใหม่คือ การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคจะมีแนวทางและนโยบายที่สอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชน สร้างก้าวกระโดดในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะใหม่ ชมรมผู้นับถือศาสนาคริสต์มีความประสงค์ว่า  การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคครั้งนี้จะคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อม”

พระภิกษุ Thạch Sok Xane รองนายกสภาบริหารพุทธสมาคมเวียดนามและประธานสมาคมสามัคคีพระภิกษุสงฆ์ที่รักชาติจังหวัดจ่าวิงได้ตั้งความไว้วางใจต่อสมัชชาใหญ่พรรคครั้งที่ 13ว่า

“พวกเรามีความเชื่อมั่นว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 จะให้ความสนใจต่อนโยบายด้านชนเผ่าและอำนวยความสะดวกให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาและประกอบศาสนกิจที่สอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าตน

เชื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 - ảnh 2นาย เหงวียนวันหมุ่ย อาศัยในนครไฮฟอง

ความเชื่อมั่นจากชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ยังได้รับความสนใจจากชาวเวียดนามที่อาศัยในหลายประเทศ โดยมีความเชื่อมั่นต่อการนำของพรรคฯและมีความประสงค์ว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมเพื่อบริหารประเทศ นาย เหวียนวันเซิน อาศัยที่สาธารณรัฐเช็กและคุณ เลถิเตี๊ยดมาย ผู้อำนวยการบริษัท Yêu Saigon Group ในประเทศอินโดนีเซียได้เผยว่า

“ผมเห็นว่า การประชุมได้รับการเตรียมพร้อมอย่างรอบคอบ สมาชิกพรรคที่อาศัยในต่างประเทศมีความประสงค์ว่า การประชุมจะประสบความสำเร็จและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อบริหารประเทศ”

“สื่อและเพื่อนมิตรชาวอินโดนีเซียได้อ้างบทเรียนและความสำเร็จของเวียดนาม ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคจะประสบความสำเร็จ บรรดาผู้นำพรรคและรัฐจะนำประเทศให้นับวันยิ่งพัฒนา เป็นความภาคภูมิใจร่วมของชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ”

ความต้องการที่จะเห็นประเทศพัฒนาเจริญรุ่งเรืองและชีวิตมีความสุขเป็นความปรารถนาของชาวเวียดนามทุกคน ซึ่งประชาชนเวียดนามที่อาศัยทั้งภายในและต่างประเทศต่างเห็นพ้องในการตั้งความหวังว่า การประชุมสมัชาใหญ่พรรคฯครั้งที่ 13 จะเป็นการยืนยันถึงสถานะและบทบาทพิเศษของพรรคในใจของประชาชน ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคประสบความสำเร็จและเอื้ออำนวยให้พรรคฯชี้นำประเทศให้นับวันพัฒนาก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งมั่นคงต่อไป./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด