เดินหน้าผลักดันการสร้างสรรค์ ปรับปรุงและยกระดับความสามารถในการนำของพรรค

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 4 ตุลาคมปี 2021 ณ กรุงฮานอย เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงียนฟู้จ่อง ได้กล่าวปราศรัยเปิดการประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 โดยระบุถึงทัศนะ แนวทางในการเดินหน้าสร้างสรรค์ ปรับปรุงองค์กรพรรคเพื่อป้องกันและขจัดความเสื่อมถอยแนวคิดทางการเมือง คุณธรรม วิถีชีวิต การผันแปรภายในพรรค ยกระดับความสามารถในการนำ พลังในการต่อสู้ สร้างนิมิตหมายใหม่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาของพรรค ประเทศและประชาชาติเวียดนาม
เดินหน้าผลักดันการสร้างสรรค์ ปรับปรุงและยกระดับความสามารถในการนำของพรรค - ảnh 1การประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 

ตามความเห็นของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง  การนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้ขาดต่อทุกชัยชนะของการปฏิวัติเวียดนาม การสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคเป็นหน้าที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง มีความหมายชี้ขาดต่อการคงอยู่ของพรรคและระบอบ ในตลอด 10 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้หารือ ประกาศใช้มติและการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ มุ่งชี้นำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ได้วางหน้าที่ขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างสรรค์พรรคและระบบการเมืองที่นับวันบริสุทธิ์และเข้มแข็งในทุกด้าน โดยยืนยันการเดินหน้าปฏิบัติมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 11 และการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 เกี่ยวกับการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค ซึ่งเพื่อปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 จะหารือ สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงเกี่ยวกับแนวทาง เป้าหมาย หน้าที่และมาตรการเพื่อ “ผลักดันการสร้างสรรค์ ปรับปรุงองค์กรพรรค ป้องกันและขจัดความเสื่อมถอยแนวคิดด้านการเมือง คุณธรรม วิทีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการผันแปรภายในองค์กรพรรค” ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้ชี้ชัดว่า

“ผมขอเสนอให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความถูกต้องของการประกาศใช้ข้อสรุปของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งนี้เกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 พร้อมชื่อ หัวข้อและขอบเขตใหม่ของร่างข้อสรุป ต้องระบุถึงสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยน ควรมีความผูกพันระหว่างการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคกับการสร้างสรรค์ระบบการเมืองที่ตรงตามเจตนารมณ์ของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13  ควบคู่กับการขจัด ก็ต้องเป็นฝ่ายรุกในการป้องกัน ยืนหยัดแก้ไขความเสื่อมถอยแนวคิดด้านการเมือง คุณธรรม วิทีการดำเนินชีวิตและการทุจริตคอรัปชันอย่างเด็ดขาดเพื่อประเมินสถานการณ์และสาเหตุอย่างถูกต้อง กำหนดเป้าหมาย ทัศนะ แนวคิดชี้นำ แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมกับแต่ละเนื้อหาและปัญหา โดยเฉพาะมาตรการเชิงก้าวกระโดดในสมัยนี้”

บนพื้นฐานของการสานต่อมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งก่อน โดยเฉพาะมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 11 และ 12 เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ได้เสนอให้คณะกรรมการกลางพรรคทำการวิจัย เพิ่มเติมและชี้แจงข้อกำหนดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น สัญญาณที่บ่งบอกถึงการทุจริตคอรัปชั่น ขอบเขต สาเหตุและผลกระทบ บนเจตนารมณ์แห่งการหารือและประเมินอย่างตรงไปตรงมาและจริงจัง ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้เสนอให้คณะกรรมการกลางพรรคต้องวิเคราะห์เจาะลึก ชี้แจงสาเหตุและวางมาตรการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

“ต้องเดินหน้าปฏิบัติมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้งเน้นปฏิบัติกลุ่มหน้าที่และมาตรการสำคัญเกี่ยวกับการสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะระดับยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร ผู้ที่มีคุณสมบัติ มีทักษะความสามารถและได้รับการนับถือ เปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพงานด้านแนวคิดทางการเมือง การวิจารณ์ตนเองและการวิจารณ์คนอื่นอย่างต่อเนื่อง เน้นปรับปรุงกฎหมาย กลไกและนโยบายให้มีความสมบูรณ์ ผลักดันการตรวจตรา ตรวจสอบและวินัยของพรรค ยืนหยัดป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบของสำนักงานที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม องค์กรสังคมและการเมือง และประชาชนเข้าร่วมการสร้างสรรค์พรรค

เดินหน้าผลักดันการสร้างสรรค์ ปรับปรุงและยกระดับความสามารถในการนำของพรรค - ảnh 2เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง 

สำหรับการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดที่ 47 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนปี 2011ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 11 เกี่ยวกับสิ่งที่สมาชิกพรรคไม่ได้ทำเพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค ตามความเห็นของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ในทางเป็นจริงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า ข้อกำหนดเหล่านี้มีความจำเป็นมาก เนื้อหาของข้อกำหนดนี้จนถึงขณะนี้ยังคงมีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการบริหาร การให้การศึกษาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคโดยขั้นพื้นฐาน แต่จากความต้องการใหม่ ต้องปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการฝึกอบรมแนวคิดทางการเมือง การรักษาคุณสมบัติ คุณธรรม วิทีการดำเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคเพื่อมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขความเสื่อมถอยด้านแนวคิดให้เคร่งครัดมากขึ้นเพื่อรักษาระเบียบวินัยของพรรค ท่าน เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้ย้ำว่า “ผมขอเสนอให้สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคและบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมซึ่งมีประสบการณ์มากมายในการปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่น สำนักงานหรือหน่วยงานต้องแสดงความเห็นอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ แก้ไขร่างข้อกำหนดโดยตรง สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงในส่วนกลางเพื่อประกาศใช้ข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่สมาชิกไม่ได้ปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับความถูกต้อง สมบูรณ์ เข้าใจง่าย ปฏิบัติ ตรวจตราและตรวจสอบง่ายเพื่อมีส่วนร่วมปรับปรุงจิตสำนึกและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สมาชิกตามแนวทางในเชิงบวก ถูกต้อง สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เข้มแข็งและชัดเจนมากขึ้นในการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคในเวลาที่จะถึง”

ในการสรุปบทปราศรัย เลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ได้เสนอให้คณะกรรมการกลางพรรคส่งเสริมจิตใจแห่งความรับผิดชอบ วิจัย หารือ แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงรายงาน โครงการ ร่างมติและข้อสรุปของส่วนกลางให้มีความสมบูรณ์ และพิจารณา ตัดสินใจในการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อสร้างนิมิตหมายใหม่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาของพรรค ประเทศและประชาชาติเวียดนาม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด