เวียดนามค้ำประกันสิทธิของมนุษย์ในเขตชนกลุ่มน้อย

(VOVWORLD) - ตั้งแต่ปี 2019 มาจนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้ปฏิบัติแผนงานปฏิบัติข้อเสนอ 13 ข้อที่ได้รับการอนุมัติตามกลไกการตรวจสอบเป็นประจำหรือ UPR รอบที่ 3 ของสภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยเน้นต่อต้านการเลือกปฏิบัติ ค้ำประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความเลื่อมใส ศาสนาและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
เวียดนามค้ำประกันสิทธิของมนุษย์ในเขตชนกลุ่มน้อย - ảnh 1การตรวจหาเชื้อในประชาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆในจังหวัดห่ายาง (baodantoc.com.vn)

ในข้อเสนอด้านการศึกษา รวม 5 ข้อ การค้ำประกันการเข้าถึงการศึกษาคือเป้าหมายหลักในนโยบายพัฒนาของรัฐ โดยกฎหมายเวียดนามได้ระบุว่า รัฐให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการพัฒนาการศึกษาในเขตเขา ทะเล เกาะแก่ง เขตชนกลุ่มน้อยและเขตที่ยากจน พลเมืองมีสิทธิ์ใช้ภาษาแม่ในการสื่อสารและมีโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกัน รัฐอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชนกลุ่มน้อยในเขตที่ยากจนในการปฎิบัติสิทธิและหน้าที่ด้านการศึกษา ซึ่งทำให้จังหวัดเขตเขาและเขตชนกลุ่มน้อยทุกแห่งสามารถเสร็จสิ้นการศึกษาภาคบังคับระดับอนุบาลสำหรับเด็กอายุ 5 ปี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีการสอนภาษาชนเผ่าม้ง จาม เขมร ยาราย บานาและเอเดให้แก่นักเรียนเกือบ 185,000คนใน 21 จังหวัดและนครทั่วประเทศ รวมถึงมีการสอนภาษาชนเผ่าฮวา ไท เกอตู ต่ายโอย กาโกและเมอนงให้แก่นักเรียนหลายหมื่นคนเป็นการนำร่อง นอกจากนี้ก็มีการสอนภาษาชนกลุ่มน้อยให้แก่เจ้าหน้าที่พนักงานข้าราชการในเขตชนกลุ่มน้อย มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาชนเผ่าใน 28 จังหวัดและนคร รวมนักเรียนกว่า 185,000คน มีนักเรียนและนักศึกษาชนกลุ่มน้อยของ 51 เผ่าจากทั้งหมด 53 เผ่าได้รับการอบรมเพื่อสนับสนุนภารกิจการสร้างสรรค์และพัฒนาบ้านเกิด ส่วนนโยบายสนับสนุนการอบรมและสอนอาชีพให้แก่ประชาชนชนกลุ่มน้อยได้เอื้อประโยชน์ให้แก่ประชาชนกว่า 1.1 ล้านคนหรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 14 คนของจำนวนประชาชนชนกลุ่มน้อยในวัยทำงาน

ในหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีนโยบายและโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา เช่น โครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนระยะปี 2016-2020 โครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โครงการ 135และโครงการ30A เป็นต้น ซึ่งช่วยพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาอย่างรวดเร็ว โดยตำบลส่วนใหญ่ต่างมีโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา

นอกจากนี้ เวียดนามยังให้ความสนใจต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆตามข้อเสนอของ UPR โดยได้รับรองโบรารณสถานพิเศษระดับชาติ 4 แห่งและโบราณสถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 8 แห่งในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา ประธานประเทศได้มอบประกาศเกียรติคุณศิลปินด้านวัฒนธรรมพื้นเมืองและศิลปินยอดเยี่ยมให้แก่ศิลปินชนกลุ่มน้อย 559 คน งานด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมภาษาพูดและภาษาเขียนของชนกลุ่มน้อยได้รับการส่งเสริม งานวันวัฒนธรรมและกีฬาชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จนถึงขณะนี้ มีตำบลในเขตชนกลุ่มน้อยร้อยละ 95 ที่สามารถรับคลื่นโทรทัศน์และวิทยุ ศูนย์ไปรษณีย์วัฒนธรรมระดับตำบล 16,000แห่งได้รับการก่อตั้งเพื่อค้ำประกันการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารของประชาชน ส่วนรายการวิทยุและโทรทัศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนภาษาและเวลาออกอากาศ มีหนังสือพิมพ์เกือบ 100 ฉบับ เว็บไซต์ 200 เว็บ นิตยสารหลายฉบับสังกัดหนังสือพิมพ์ 18 ฉบับสำหรับประชาชนชนกลุ่มน้อยเพื่อยกระดับความรู้ให้แก่ชาวบ้าน

เวียดนามค้ำประกันสิทธิของมนุษย์ในเขตชนกลุ่มน้อย - ảnh 2ทางการจังหวัดด่งนายและสภากาชาดจังหวัดฯมอบของขวัญให้แก่ประชาชนชนเผ่าเจอรอในอำเภอจ๋างบอม (Báo Đồng Nai)

เครือข่ายสาธารณสุขในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาที่พัฒนามากขึ้นช่วยให้ประชาชนชนกลุ่มน้อยสามารถเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพ ประชาชนที่มีฐานะยากจนได้รับการตรวจรักษาโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและมีการปฏิบัตินโยบายประกันสุขภาพอย่างเคร่งครัด ความสำเร็จในการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก อัตราเด็กและแม่ที่เสียชีวิตจากการคลอดบุตร รวมถึงเด็กชนกลุ่มน้อยที่ลดลงได้ค้ำประกันการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ โครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาระยะปี 2021-2030 ได้ระบุถึงการลงทุนด้านบริการดูแลสุขภาพและการพัฒนาแหล่งบุคลากรในทุกด้านในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา

ส่วนโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาระยะปี 2021-2030 ระบุว่า ต้องพัฒนาและยกระดับสถานะของชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ แก้ปัญหาความยากจน ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจเพื่อลดช่องว่างในการพัฒนาระหว่างชนเผ่าต่างๆ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตที่ยากจนเพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิและเสริมสร้างกลุ่มมหาสมัคคีชนในชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด