เวียดนามให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในการใช้อินเตอร์เน็ตอยู่เสมอ

(VOVWORLD) - การค้ำประกันสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนคือประเด็นที่พรรคและรัฐเวียดนามให้ความสนใจปฏิบัติเพราะเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของมุนษย์ ซึ่งฝ่ายที่เป็นอริและฝ่ายต่อต้านได้จงใจใส่ร้ายป้ายสีสถานการณ์การปฏิบัติสิทธิพลเมืองและการเมือง รวมทั้งสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนในเวียดนาม แต่ความพยายามของฝ่ายที่เป็นอริก็ไม่สามารถปิดบังความจริงที่ว่า เวียดนามค้ำประกันสิทธิพลเมืองและการเมือง รวมถึงสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนทุกคนอยู่เสมอ
เวียดนามให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในการใช้อินเตอร์เน็ตอยู่เสมอ - ảnh 1 เวียดนามให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในการใช้อินเตอร์เน็ตอยู่เสมอ

จนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้จัดทำและปรับปรุงระบบกฎหมายเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กฎหมายสื่อมวลชนปี 2016 กฎหมายการเข้าถึงข้อมูลปี 2016 กฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตปี 2018 มติที่ 72ปี 2013ของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการบริการ  การใช้อินเตอร์เน็ตและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งเอกสารกฎหมายดังกล่าวได้อิงตามหลักการของนิติรัฐสังคมนิยมและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2013 ที่ค้ำประกันสิทธิการเข้าถึงข้อมูล สิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของบุคคลและพลเมืองในการใช้อินเตอร์เน็ต โดยกฎหมายสื่อมวลชนปี 2016 ระบุถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านกลไกสื่อสารมวลชนของพลเมืองที่ประกอบด้วยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในประเทศและโลก การแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำและปฏิบัติแนวทางและนโยบายของพรรคและกฎหมายของรัฐ การวิพากษ์วิจารณ์  การร้องเรียนและเปิดโปงกรณีต่างๆเกี่ยวกับองค์กรพรรค หน่วยงานภาครัฐ องค์กรการเมืองสังคม สมาคมและบุคคลต่างๆ ส่วนกฎหมายการเข้าถึงข้อมูลปี 2016 ระบุว่า พลเมืองมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องและทันการณ์ สามารถแสดงความคิดเห็น ฟ้องร้องและเปิดโปงการกระทำผิดกฎหมาย ส่วนกฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ตปี 2018 ยืนยันว่า หลักการนิติรัฐของรัฐเวียดนามคือให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ส่วนมติที่72 ของรัฐบาลปี2013 ระบุว่า นโยบายของพรรคและรัฐเวียดนามคืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเขคที่ยากจนในการพัฒนาเศรษฐกิจ การใช้อินเตอร์เน็ตและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

ในทางเป็นจริง รัฐบาลเวียดนามได้สร้างกลไกเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสถานประกอบการผ่านเว็บไซต์ของรัฐบาล พร้อมทั้งประกาศดัชชีประจำปีการปฏิรูประเบียบราชการของหน่วยงานภาครัฐและดัชนีความพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานของรัฐ จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อผลักดันการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และเปิดเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการสาธารณะออนไลน์และสร้างช่องทางการสนทนาโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ข้าราชการกับประชาชน ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและความปรารถนาต่อพรรคและทางการปกครองผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพงานด้านการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชน ซึ่งจำนวนประชาชนที่แสดงความคิดเห็น จัดฟอรั่มเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทาง นโยบายของพรรคและรัฐและส่งความคิดเห็นและข้อเสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์นับวันเพิ่มมากขึ้น ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการปกครองทุกระดับได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลที่ถูกเผยแพร่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์และแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างทันการณ์

เพื่อค้ำประกันสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน พรรคและรัฐเวียดนามยังมีแนวทางต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ โดยหน่วยงานสื่อสารมวลชนเวียดนามได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและรอบด้าน แสดงให้เห็นถึงบทบาทเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพรรค รัฐกับประชาชน เป็นกลไกทางสังคมที่เปิดกว้างเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชน โดยเฉพาะแนวทางพัฒนาหน่วยงานสื่อสารมวลชนตามรูปแบบสื่อมัลติมีเดียได้สร้างศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อมีส่วนร่วมค้ำประกันสิทธิการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลของประชาชนผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การพัฒนากลไกสื่อสารมวลชนและอินเตอร์เน็ตอย่างรวดเร็วได้แสดงให้เห็นว่า สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพด้านการสื่อสารในเวียดนามได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ซึ่งก็เหมือนทุกประเทศในทั่วโลก กฎหมายเวียดนามก็มีข้อกำหนดต่อการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลในบางกรณีที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและการเมืองเพื่อสะท้อนการให้ความเคารพสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมาย ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของคนอื่น ปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยทางสังคม สุขภาพของประชาชนและจริยธรรมทางสังคม

ทั้งนี้และทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่า ผลสำเร็จของเวียดนามในการค้ำประกันสิทธิมนุษยชนในการใช้อินเตอร์เน็ตที่ได้รับการชื่นชมจากประชาคมโลกมีส่วนร่วมไม่น้อยต่อการพัฒนาและการผสมผสานของเวียดนามในหลายปีที่ผ่านมา สิ่งที่น่าสนใจคือเวียดนามจะสานต่อผลสำเร็จนี้เพื่อนำเสรีภาพ ความผาสุกและการพัฒนามาให้แก่ประชาชน ดังนั้น การใส่ร้ายป้ายสีผลสำเร็จดังกล่าวเป็นเพียงคารมที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในเวียดนามเท่านั้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด