ประสิทธิผลของนโยบายลงทุนด้านการศึกษาในเขตเตยเงวียน

(VOVWORLD) - เตยเงวียนเป็นเขตที่มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญพิเศษของประเทศซึ่งมีประชากรกว่า 5 ล้านคนอยู่อาศัยโดยเป็นชนกลุ่มน้อยคิดเป็นร้อยละ 30 ในหลายปีที่ผ่านมา การศึกษาและการฝึกอบรมในเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยในเขตเตยเงวียนได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากพรรคและรัฐผ่านแผนการและโครงการลงทุนที่เป็นรูปธรรม
ประสิทธิผลของนโยบายลงทุนด้านการศึกษาในเขตเตยเงวียน - ảnh 1นักเรียนในเขตเตยเงวียน (vietnamplus)

 

ในเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบายต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆในเขตเตยเงวียน รวมทั้งมติ 06 ว่าด้วยการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในเขตที่ประสบอุปสรรคซึ่งได้อำนวยความสะดวกให้แก่เด็กในพื้นที่ยากจนพิเศษของเขตเตยเงวียนให้มีโอกาสได้ไปโรงเรียน

ช่วงเวลาอาหารกลางวันที่โรงเรียนอนุบาลหมายเลข 3 ตำบลกือดำ อำเภอกรงบง จังหวัดดั๊กลัก ได้รับการจัดเตรียมตามหลักโภชนาการมีปริมาณเพียงพอและถูกสุขอนามัย ซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองสบายใจมากขึ้นเมื่อส่งบุตรหลานเข้าเรียน ครู Hơdic Eban อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนอนุบาลกือดำเผยว่า

“การสนับสนุนของรัฐ ทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการส่งบุตรหลานไปเรียน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีกว่าที่บ้าน มื้ออาหารของโรงเรียนได้รับการค้ำประกัน”

เขตเตยเงวียนมีเด็กประมาณ 240,000 คนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนอนุบาลโดยกว่าครึ่งหนึ่งกำลังได้รับสิทธิพิเศษด้านอาหารกลางวันตามมติ 06 ของรัฐบาล

ใน 3 ปีมานี้ โรงเรียนในเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยในเขตเตยเงวียนได้ธำรงอัตราการเข้าเรียนของเด็กค่อนข้างสูงซึ่งช่วยให้หลาย ๆ ท้องถิ่นประสบความสำเร็จในการปฏิบัติโครงการการศึกษาภาคบังคับระดับอนุบาลสำหรับเด็กอายุ 5 ปี นาย ฝ่ามดังควา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาและฝึกอบรมจังหวัดดั๊กลักได้เผยว่า

“นอกจากสนับสนุนครอบครัวที่ยากจนหรือเด็กที่อยู่อาศัยในพื้นที่ยากลำบากแล้ว มตินี้ยังมุ่งสู่ครอบครัวยากจน ดังนั้น เมื่อมติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ทำให้เด็กก่อนวัยเรียนไปโรงเรียนอนุบาลมากขึ้น เด็ก ๆ ก็มีโอกาสรับประทานอาหารกลางวัน โรงเรียนจัดการสอนวันละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ช่วยให้เด็กๆพัฒนา”

นอกจากนั้น ยังสามารถกล่าวถึงโครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบโรงเรียนประจำและโรงเรียนกึ่งประจำสำหรับชนกลุ่มน้อยในช่วงปี 2016-2020 นับตั้งแต่ประกาศใช้โครงการนี้ได้ดึงดูดเด็กชนกลุ่มน้อยจำนวนมากให้ไปโรงเรียน เด็ก ๆ หลายคนเล่าว่า โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเขามานานแล้วและมีเพื่อนสนิทหลายคน คุณ H'sem Yutlang ในโรงเรียนมัธยมประจำสำหรับชนเผ่า Krong No จังหวัดดั๊กนงเผยว่า

 “บ้านของหนูอยู่ห่างจากโรงเรียนกว่า 40 กิโลเมตร ถ้าหนูไม่มีหอพักที่นี่ หนูจะประสบอุปสรรคในการเดินทางและการเรียน ที่นี่ หนูมีเพื่อนมากมาย ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากครูและเพื่อน ๆ อยู่ด้วยกันและรับประทานอาหารด้วยกัน”

ปัจจุบัน ในเขตเตยเงวียนมีโรงเรียนกึ่งประจำสำหรับชนเผ่าประมาณ 100 แห่งและโรงเรียนประจำสำหรับชนเผ่า 60 แห่ง นอกจากการปฏิบัติตามหลักสูตรการศึกษาทั่วไปแล้ว โรงเรียนเหล่านี้ยังจัดกิจกรรมการศึกษาพิเศษอย่างเข้มแข็งเพื่อให้นักเรียนชนกลุ่มน้อยเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยพื้นฐาน โรงเรียนทุกแห่งมีที่พักที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับเด็ก ดังนั้น เด็กชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการส่งเสริมให้ไปโรงเรียนมากที่สุด ลดอัตรานักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ เสริมสร้างและธำรงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ครู หวิ่งเติ๊นจ่อง รองอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสำหรับชนเผ่า Krong No ได้เผยว่า

“ใน 3 ปีมานี้ จำนวนผู้ลงสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้มีความโอ่โถงและคุณภาพได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น อัตราการจบการศึกษาของนักเรียนอยู่ที่ 100% โดยเฉพาะ จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบเอ็นทรานซ์สูงถึง 100%”

นอกจากนโยบายจากส่วนกลางแล้ว จังหวัดต่างๆในเขตเตยเงวียนยังมีโครงการของตนเองสำหรับการศึกษาในท้องถิ่น เช่นคณะกรรมการประชาชนของจังหวัดกอนตุมได้ให้การสนับสนุนด้านอาหารสำหรับนักเรียนในโรงเรียนกึ่งกินนอนสำหรับชนเผ่า คณะกรรมการประชาชนจังหวัดดั๊กนงสนับสนุนเงินสำหรับนักเรียนและนักศึกษาชนกลุ่มน้อยยากจน ส่วนคณะกรรมการประชาชนจังหวัดดั๊กลักปฏิบัตินโยบายสนับสนุนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนประจำและโรงเรียนกึ่งประจำสำหรับชนเผ่าและสนับสนุนหนังสือตำราเรียนให้แก่นักเรียนยากจน

จนถึงขณะนี้ ตำบลทุกแห่งในเขตเตยเงวียนได้มีโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษาและตำบลกว่าร้อยละ 96 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อัตรานักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาใช้ภาษากลางอย่างคล่องแคล่วอยู่ที่ร้อยละ 92 จนถึงปลายปี 2020 จังหวัดต่างๆในเขตเตยเงวียนพยายามเพิ่มจำนวนเด็กและนักเรียนที่สามารถใช้ภาษากลางได้ 100% เสร็จสิ้นโครงการเสริมสร้างการใช้ภาษากลางให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนและชั้นประถมศึกษาในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยในช่วงปี 2016-2020

นโยบายจากส่วนกลางไปจนถึงระดับท้องถิ่นที่ลงทุนการศึกษาสำหรับชนกลุ่มน้อยในเขตเตยเงวียนได้สร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาใหม่ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการปรับปรุงความรู้ให้แก่ประชาชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและพื้นที่ที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยในเขตเตยเงวียน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด