ผลเบื้องต้นของโครงการแต่งตั้ง “ รองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลรุ่นใหม่ 600 คน”

(VOVworld) – หลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุมัติและได้รับการปฏิบัติมาเป็นเวลา 2 ปี โครงการส่งปัญญาชนรุ่นใหม่ดีเด่นที่จบปริญญาตรี 600 คนมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลในอำเภอที่ยากจนและอำเภอเขตเขา 63 แห่งก็ได้ประสบความสำเร็จในเบื้องต้น....
(VOVworld) – หลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุมัติและได้รับการปฏิบัติมาเป็นเวลา 2 ปี โครงการส่งปัญญาชนรุ่นใหม่ดีเด่นที่จบปริญญาตรี 600 คนมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลในอำเภอที่ยากจนและอำเภอเขตเขา 63 แห่งก็ได้ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นและได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากประชามติ ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดในภารกิจการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของพรรคและรัฐต่อปัญญาชนรุ่นใหม่ในการเข้าร่วมกระบวนการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ผลเบื้องต้นของโครงการแต่งตั้ง “ รองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลรุ่นใหม่ 600 คน” - ảnh 1
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อปี 2012 ปัญญาชนดีเด่น 580 คนในโครงการได้รับการฝึกอบรมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลใน 63 อำเภอที่ยากจนและอำเภอเขตเขาทั่วประเทศ ซึ่งรับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของท้องถิ่น กว่า 1 ปีที่ดำรงตำแหน่ง ด้วยความรู้ ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ปัญญาชนเหล่านี้ได้เสร็จสิ้นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างน่าประทับใจ โดยมีความคิดริเริ่มต่างๆถูกประยุกต์ใช้และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างเต็นที่เพื่อมีส่วนร่วมผลักดันการผลิตและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยที่กำลังอาศัยอยู่ในเขตทุรกันดารและเขตที่ห่างไกลความเจริญ นายหวูดังมิงห์ อธิบดีกรมงานด้านเยาวชน สังกัดกระทรวงกิจการภายใน ผู้อำนวยการคณะกรรมการดูแลโครงการฯเผยว่า “จนถึงขณะนี้ พวกเราได้เสร็จสิ้นระยะ 1 ด้วยผลสำเร็จที่น่าประทับใจ ซึ่งปัญญาชนทุกคนที่ถูกรับเลือกต่างมีความมั่นใจในการทำงาน ซึ่งหลายคนได้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมและมีหลายโครงการได้รับคำชื่นชม ยกตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในหมู่บ้านล๊าก อำเภอมายเจาในจังหวัดหว่าบิ่งห์ที่ให้ความสำคัญต่อบทบาทของทางการท้องถิ่นในการบริหารการท่องเที่ยว ซึ่งทางคณะกรรมการประชาชนอำเภอมายเจาได้ตัดสินใจลงทุน 2 หมื่นล้านด่งเพื่อการปฏิบัติ”

ถึงแม้ได้รับมอบหมายหน้าที่ในขณะที่ทั้งอายุและประสบการณ์ชีวิตยังน้อยแต่ด้วยความกระตือรือร้นและความคล่องตัว ปัญญาชนทุกคนต่างได้มีส่วนร่วมในการสร้างโฉมใหม่ให้แก่ท้องถิ่น ตามความคิดเห็นของเขาเหล่านั้นสิ่งที่ลำบากที่สุดในการปฏิบัติคือการปรับตัวเข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวท้องถิ่น โดยเฉพาะการศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาของชนกลุ่มน้อย ตลอดจนการรับหน้าที่ในเขตที่ประชาชนมีชีวิตที่ล้าหลังและส่วนงานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ได้เรียนมา ซึ่งได้ทำให้การปฏิบัติงานประสบอุปสรรคนานัปการ คุณดั๋งฟุกลอง รองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลฝิ่งโห่ อำเภอฉามเต๊า จังหวัดเอียนบ๊ายเผยว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจ “ความไว้วางใจนั้นต้องได้รับการเสริมสร้างจากการให้ความเคารพกัน ความถ่อมตน ความซื่อสัตย์  ใฝ่การศึกษาเรียนรู้และเจตนารมณ์แห่งความอาสาที่จะเป็นผู้เดินหน้าโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก  พวกเราตระหนักได้ว่า ต้องรู้จักแบ่งปันทำงานอย่างสุดความสามารถเพื่อฝึกฝนหล่อหลอมตนเองและยืนยันคุณค่าของตัวเองในการฝ่าฟันอุปสรรค

ผลเบื้องต้นของโครงการแต่งตั้ง “ รองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลรุ่นใหม่ 600 คน” - ảnh 2

จากผลการปฏิบัติในเวลาที่ผ่านมาได้เป็นการพิสูจน์ว่าโครงการส่งปัญญาชนรุ่นใหม่ที่ดีเด่นมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลฯเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง พร้อมทั้งเป็นก้าวกระโดดในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของพรรคและรัฐเวียดนามเพื่อเสริมสร้างกระบวนเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่เข้าในกลไกการบริหารของรัฐ นายหวูดั๋งมิงห์ ผู้อำนวยการดูแลโครงการฯเผยต่อไปว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามีนโยบายเพื่อให้ปัญญาชนรุ่นใหม่พัฒนาความสามารถและเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดี ในความเป็นจริง แม้จะดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลได้เพียงกว่า 1 ปีแต่ปัญญาชนหลายคนก็ได้กลายเป็นบุคลากรสำคัญในแผนการแต่งตั้งผู้บริหารตำบลในอนาคต ในระยะที่สอง พวกเราจะช่วยสนับสนุนการยกระดับความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะเปิดการฝึกอบรมเฉพาะด้านหรือสอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่นให้แก่ปัญญาชนเหล่านี้

ในเวลาข้างหน้า คณะกรรมการดูแลโครงการฯจะมุ่งสู่เป้าหมาย 4 ประการเพื่อยกระดับคุณภาพของโครงการ คือ เพิ่มแหล่งบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารตำบลต่างๆของอำเภอที่ยากจน 63 แห่ง สร้างบรรยากาศและอำนวยความสะดวกให้ปัญญาชนเหล่านี้อุทิศตนและเติบโต อันเป็นการสร้างกระบวนการเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการทดสอบในทุกด้านเพื่อเป็นแหล่งบุคลาการให้แก่ระบบการเมืองในท้องถิ่น เพื่อร่วมกับพรรคสาขา ทางการปกครองท้องถิ่นและประชาชนปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด