การประชุมสภาบิช็อพเอเชียเสร็จสิ้นลง

( VOVworld )-การประชุมสภาบิช็อพเอเชียเสร็จสิ้นลง

การประชุมสภาบิช็อพเอเชียเสร็จสิ้นลง - ảnh 1
( VOVworld )-วันที่ ๑๖ ธันวาคม การประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๑๐ สภาบิช็อพเอเชียหรือเอฟเอบีซีได้เสร็จสิ้นลง ณ นครโฮจิมินห์ โดยมี พระคาร์ดินัล อาริชบิช็อพ บิช็อพ ตัวแทนคริสตสมาคมประเทศเอเชียและอีกบางประเทศยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลียและสำนักวาติกันเข้าร่วม  จากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผู้มีสมณศักดิ์ของประเทศต่างๆได้เข้าใจเกี่ยวกับประเทศและคนเวียดนาม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของเวียดนาม  โดยเฉพาะการปฏิบัตินโยบายให้ความเคารพเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเลื่อมใสศรัทธา  ทั้งนี้ส่งผลให้ชาวคริสต์เวียดนามปรับตัวเข้ากับชีวิตสังคมอย่างรวดเร็วและปฏิบัติตามแนวทางของจดหมายปี ๑๙๘๐ ของสภาบิช็อฟเวียนดามคือ มีชีวิตที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อความผาสุกของประชาชาทั้งชาติ และตามธรรมะของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ ๑๖ คือ คริสตศาสนิกชนที่ดีก็ต้องเป็นพลเมืองที่ดี  นี่เป็นครั้งแรกที่สภาบิช็อพเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด