การขยายผลโครงการทุ่งนาขนาดใหญ่

( VOVworld )-โครงการทุ่งนาขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินในจังหวัด ๒๑ แห่งของประเทศได้ประสบผลเป็นที่น่ายินดี โดยช่วยลดต้นทุนการผลิตเกษตร เพิ่มผลผลิตและรายได้ให้ชาวบ้าน  ส่วนผู้ประกอบการสามารถซื้อข้าวได้จำนวนมากและมีคุณภาพสูง  ทั้งนี้ได้มีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

( VOVworld )-โครงการทุ่งนาขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินในจังหวัด ๒๑ แห่งของประเทศได้ประสบผลเป็นที่น่ายินดี โดยช่วยลดต้นทุนการผลิตเกษตร เพิ่มผลผลิตและรายได้ให้ชาวบ้าน  ส่วนผู้ประกอบการสามารถซื้อข้าวได้จำนวนมากและมีคุณภาพสูง  ทั้งนี้ได้มีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการสร้างสรรค์ชนบทใหม่
การขยายผลโครงการทุ่งนาขนาดใหญ่ - ảnh 1
โครงการทุ่งนาขนาดใหญ่

อำเภอเบ๊นเกิ่ว จังหวัดเตยนิงห์ได้รับเลือกให้ดำเนินโครงการปลูกข้าวในทุ่งนาขนาดใหญ่กว่า ๓๐๐ เฮ็กต้าร์หรือประมาณ ๑,๙๐๐ ไร่เป็นการนำร่อง  นายเวืองก๊วกเท้ย เกษตรและพัฒนาชนบทของจังหวัดเผยว่า จากความช่วยเหลือของผู้ประกอบการในด้านพันธุ์พืช วัตถุดิบการเกษตรและการเพาะปลูกการดูแลตรงตามเทคนิกดังนั้นข้าวที่ปลูกในทุ่งนาขนาดใหญ่จึงมีคุณภาพดีและมีบริษัทรับซื้อด้วยราคาสูงขึ้นตั้งแต่ ๑๐๐-๒๐๐ ด่งต่อกก. “ เมื่อก่อนที่นี่ประสบปัญหาตลาดรองรับข้าว แต่ปัจจุบันได้ก่อสร้างโรงงานแปรรูปข้าวเพื่อการส่งออก โดยมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างเกษตรกรกับโรงงาน  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการได้สนับสนุนจังหวัดในการทำนาตามโครงการทุ่งนาขนาดใหญ่เช่น บริษัทบิ่งเดี่ยนสนับสนุนปุ๋ย บริษัทอานยางมอบสารป้องกันและกำจัดวัชพืช ส่วนบริษัทผลิตสารเกษตรและยาปราบศัตรูพืชก็ให้การสนับสนุนอื่นๆแก่เกษตรกร  ”

จังหวัดลองอานปลูกข้าวในทุ่งนาขนาดใหญ่รวม ๒๐ แปลงรวมพื้นที่ประมาณ ๒ หมื่น ๖ พันไร่  ซึ่งนอกจากได้รับความช่วยเหลือพันธุ์ข้าวและอุปกรณ์การผลิตจากทางการท้องถิ่นแล้ว เกษตรกรยังได้รับการสนับสนุนปุ๋ย พันธุ์ข้าวและสารป้องกันและกำจัดวัชพืช ค่าขนส่ง ค่าอบแห้ง การเก็บรักษาหลังเก็บเกี่ยวตลอดจนขายได้ในราคาสูงกว่าราคาตลาดให้แก่บริษัทอาหารลองอาน นายเลมิงห์ดึ๊ก เกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดลองอานยืนยันว่า ทุ่งนาขนาดใหญ่เป็นรูปแบบการผลิตเกษตรที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดในปัจจุบัน แต่การขยายรูปแบบนี้ก็ประสบความยากลำบากและความท้าทาย  “ ความท้าทายที่ถือเป็นปัญหาใหญ่คือ ผู้ประกอบการด้านอาหารต้องเข้าร่วมการจัดซื้อข้าว  ดังนั้นเพื่อให้รูปแบบทุ่งนาขนาดใหญ่ขยายประสิทธิผลขอเรียกร้องให้บรรดาพ่อค้ารายใหญ่เข้าร่วม  ทั้งนี้จะส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการผลิตข้าวรูปแบบนี้มากขึ้น

การขยายผลโครงการทุ่งนาขนาดใหญ่ - ảnh 2
โครงการทุ่งนาขนาดใหญ่qประสบความสำเร็จในเบื้องต้น

จากการสรุปผลดำเนินโครงการทุ่งนาขนาดใหญ่เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า มีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น รายได้ต่อเฮ็กตาร์เพิ่มขึ้นประมาณ ๓ ล้านด่งเมื่อเทียบกับการทำนาในแปลงเล็กๆ และสามารถสร้างเป็นเขตทำการเกษตรแบบรวมศูนย์  ดังนั้นจึงสะดวกแก่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่วนเกษตรกรก็มีความมั่นใจในการผลิต  อย่างไรก็ดี การปลูกข้าวในทุ่งนาขนาดใหญ่ยังประสบกับปัญหาในการอบแห้งและเก็บสำรองข้าว หากมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการข้าวกว่า ๒๐๐ แห่งการขยายรูปแบบนี้จะมีประสิทธิภาพสูง  นายฝ่ามโด่งกว่าง รองอธิบดีกรมเพาะปลูกกล่าวถึงมาตรการแก้ไขปัญหานี้ว่า  “ พวกเราต้องสรุปผลสิ่งที่ทำได้และยังทำไม่ได้ นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันมีนโยบายและงบประมาณของจังหวัดให้แก่โครงการนี้เท่านั้น  เราต้องดึงดูดผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการด้วยนโยบายที่เอื้ออำนวยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการกู้เงินและลดดอกเบี้ยสำหรับการก่อสร้างโกดัง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เช่นการสีข้าว ตลอดจนการลงทุนในทุ่งนาขนาดใหญ่เพื่อสร้างเป็นเขตผลิตวัตถุดิบป้อนให้แก่พวกเขาอย่างยั่งยืน

เวียดนามมีนโยบายผลิตเกษตรอย่างยั่งยืนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในที่ดินทำการเกษตรของตน  ดังนั้นการขยายผลโครงการทุ่งนาขนาดใหญ่จะส่งผลให้เกษตรกร นักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการมีความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด