การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคพิจารณาและอนุมัติปัญหาที่สำคัญต่างๆ

(VOVWorld)-ในพิธีเปิดการประชุมครั้งที่๓คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่๑๒  ท่าน เหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคได้ย้ำถึงความสำคัญของปัญหาต่างๆที่จะได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งตามนั้น การปฏิบัติธรรมนูญของพรรคอย่างเคร่งครัดได้มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของพรรค  ส่งเสริมพลัง ความสามัคคีและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ภายในพรรค เปลี่ยนแปลงใหม่แนวทางการนำของพรรคต่อรัฐและสังคม  ในโอกาสนี้ ทางรายการขอคัดเสนอเนื้อหาสำคัญของบทปราศรัยของท่านเลขาธิการใหญ่พรรค เหงวียนฟู้จ๋อง ขอเชิญท่านโปรดติดตามรับฟังค่ะ

(VOVWorld)-ในพิธีเปิดการประชุมครั้งที่๓คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่๑๒  ท่าน เหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคได้ย้ำถึงความสำคัญของปัญหาต่างๆที่จะได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมครั้งนี้  ซึ่งตามนั้น การปฏิบัติธรรมนูญของพรรคอย่างเคร่งครัดได้มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของพรรค  ส่งเสริมพลัง ความสามัคคีและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันฑ์ภายในพรรค เปลี่ยนแปลงใหม่แนวทางการนำของพรรคต่อรัฐและสังคม  ในโอกาสนี้ ทางรายการขอคัดเสนอเนื้อหาสำคัญของบทปราศรัยของท่านเลขาธิการใหญ่พรรค เหงวียนฟู้จ๋อง ขอเชิญท่านโปรดติดตามรับฟังค่ะ
การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคพิจารณาและอนุมัติปัญหาที่สำคัญต่างๆ - ảnh 1
ท่าน เหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิวต์เวียดนาม

ในการประชุมที่มีขึ้นในระหว่างวันที่๔-๘กรกฎาคมนี้ คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่๑๒จะหารือและอนุมัติกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมือง คณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลาง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนูญของพรรค การตรวจตรา ตรวจสอบและระเบียบวินัยของพรรค การเสนอรายชื่อผู้บริหารของสำนักงานภาครัฐและปัญหาที่สำคัญต่างๆ
เปลี่ยนแปลงใหม่และปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน
สำหรับระเบียบการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมือง คณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลาง  ท่าน เหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิวต์เวียดนามได้ชี้ชัดว่า “ นี่เป็นการปฏิบัติธรรมนูญพรรคที่กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ อำนาจและวิธีการดำเนินงานของสำนักงานบริหารของพรรคเพื่อค้ำประกันให้ปฏิบัติตามหลักการดำเนินงานของพรรค โดยเฉพาะ หลักการประชาธิปไตย บนพื้นฐานระเบียบการทำงานของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่๑๑และสมัยก่อนๆ  เกาะติดมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่๑๒และธรรมนูญพรรค  ระเบียบการทำงานของกรมการเมือง คณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลางต้องมีข้อกำหนดที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงและสามารถส่งเสริมประชาธิปไตยได้เต็มที่ควบคู่กับการรักษาระเบียบวินัยของพรรค”
ท่าน เหงวียนฟู้จ๋องได้เห็นว่า ในระเบียบการทำงาน คณะกรรมการกลางพรรค คณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลางต้องส่งเสริมความรับผิดชอบของบุคคล โดยเฉพาะ ผู้บริหาร เพิ่มทักษะความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารของพรรค ส่งเสริมการเป็นฝ่ายรุก ความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบขององค์กรต่างๆในระบบการเมือง  ซึ่งนี่เป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของพรรค ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็ง ความสามัคคีและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ภายในพรรค  เปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการนำของพรรคต่อรัฐและสังคม
การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคพิจารณาและอนุมัติปัญหาที่สำคัญต่างๆ - ảnh 2
ปฏิบัติธรรมนูญพรรคอย่างเคร่งครัด
 สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนูญของพรรค การตรวจตรา ตรวจสอบและระเบียบวินัยของพรรค ท่าน เหงวียนฟู้จ๋องได้เผยว่า  กรมการเมืองได้กำชับให้คณะกรรมการบุคลากรส่วนกลาง คณะกรรมการตรวจตราส่วนกลางและสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประสานงานกันเพื่อจัดทำร่างเอกสารและร่างข้อกำหนดต่างๆ โดยเกาะติดตามรายงานสรุปการปฏิบัติธรรมนูญของพรรคสมัยที่๑๑และมีข้อเสนอที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในการปฏิบัติธรรมนูญของพรรค  ท่าน เหงวียนฟู้จ๋องได้ชี้ชัดถึงเนื้อหาที่คณะกรรมการกลางพรรคต้องแสดงความคิดเห็นว่า “นี่คือข้อกำหนดเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบ อำนาจในการปฏิบัติระเบียบวินัยของพรรคสาขา ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการประชุมพรรคเป็นประจำ  ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์การเป็นสมาชิกสำรองเพื่อคำนวนอายุการเป็นสมาชิกพรรค  งานด้านการพิจารณาและแก้ไขข้อร้องเรียนของสมาชิกพรรค รวมทั้ง การกำหนดให้สมาชิกพรรคมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการกลางพรรค ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งสมาชิกพรรคนอกหน่วยงานเป็นกรรมการพรรคสาขา หน้าที่และอำนาจของพรรคสาขา หน่วยงาน รูปแบบการชมเชยในองค์กรพรรค งานด้านการตรวจตราและตรวจสอบขององค์กรพรรค หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจตราทุกระดับ เป็นต้น”
ท่าน เหงวียนฟู้จ๋องยังยืนยันว่า การเสนอรายชื่อผู้บริหารของสำนักงานภาครัฐในช่วงปี๒๐๑๖-๒๐๒๑ในการประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญ สำหรับตำแหน่งประธานประเทศ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภาและผู้บริหารของสำนักงานภาครัฐ๓๔ตำแหน่งที่ได้รับการเสนอและอนุมัติด้วยคะแนนไว้วางใจสูงในที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่๒สมัยที่๑๒  คณะกรรมการกลางพรรคจะไม่จัดการลงคะแนนใหม่  สำหรับ๑๓ตำแหน่งที่ยังไม่ได้รับการเสนอในการประชุมครั้งที่๒คณะกรรมการกลางพรรคและบางตำแหน่งใหม่  ต้องผ่านการลงคะแนนก่อนที่จะเสนอให้รัฐสภาลงคะแนนเลือกและอนุมัติในการประชุมครั้งที่๑รัฐสภาสมัยที่๑๔.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด