จังหวัดฮึงเอียนบนเส้นทางปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

(VOVWORLD) - จังหวัดฮึงเอียนกำหนดว่า การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญเพื่อรองรับแนวโน้มแห่งการพัฒนา ซึ่งทางการท้องถิ่นกำลังวิจัยการจัดทำโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

จังหวัดฮึงเอียนบนเส้นทางปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล - ảnh 1จังหวัดฮึงเอียนบนเส้นทางปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล (baochinhphu.vn)
จังหวัดฮึงเอียนกำลังจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลระยะปี 2021 - 2025 และวิสัยทัศน์ถึงปี 2030 โดยตั้งเป้าไว้ว่า จะพัฒนาเป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ทางคณะกรรมการประชาชนจังหวัดฯได้มอบหมายหน้าที่ให้สำนักงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล นาย บุ่ยวันสี ผู้อำนวยการสำนักงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้เผยว่า โครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของจังหวัดฯ ถูกแบ่งตามระยะ คือถึงปี 2025 และถึงปี 2030 โดยอาศัยยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติ พร้อมทั้งตั้งเป้าไว้ว่า จะนำข้อมูลด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบดิจิทัลและเน้นปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับประชากรให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ต้องระบุเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ทางการจังหวัดฯ ยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักๆตามโครงการของประเทศ คือ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”

ในด้านสถานประกอบการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดฮึงเอียนเน้นพัฒนากลุ่มสถานประกอบการสตาร์ทอัพที่ให้คำปรึกษา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ถ้าหากใช้โอกาสนี้ได้ จังหวัดฮึงเอียนจะมีความได้เปรียบในการพัฒนาเป็นจังหวัดเดินหน้าในด้านนี้ นายเหงียนซวนเยือง ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าฮึงเอียนให้ข้อสังเกตว่า “นี่คือโอกาสเพื่อให้สถานประกอบการลดเวลาในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและเชื่อมโยงกัน เราจะร่วมมือกับสถานประกอบการและบริษัทที่ให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้สถานประกอบการมีความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างเพียงพอสำหรับการเข้าสู่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้เศรษฐกิจเวียดนามโดยเฉพาะสถานประกอบการสามารถผสมผสานเข้ากับกระแสโลกได้อย่างเต็มที่

จังหวัดฮึงเอียนบนเส้นทางปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล - ảnh 2นายเหงียนซวนเยือง ประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้าฮึงเอียน  (vinatex.com.vn)

ทางการจังหวัดฯ กำหนด 3 เสาหลักของโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลคือ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลควบคู่กับการพัฒนาตัวเมืองอัจฉริยะ  พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับสถานประกอบการดิจิทัลและการพัฒนาสังคมดิจิทัลควบคู่กับการฝึกอบรมทักษะความสามารถในด้านดิจิทัลให้แก่ประชาชน แต่เพื่อบรรลุเป้าหมายการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของจังหวัดฯต้องสอดคล้องกับโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลแห่งชาติที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล ถ้าหากทำได้ โครงการนี้จะมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาจังหวัดฯ ดังคำยืนยันของนาย เหงียนยวีฮึง รองเลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดฯ ว่า "วิสัยทัศน์10 ปีของจังหวัดฮึงเอียนคือสร้างสรรค์จังหวัดฯให้เจริญรุ่งเรืองและมีอารยธรรมมีระบบอุตสาหกรรมติดกลุ่มจังหวัดพัฒนาอย่างเข้มแข็งของประเทศ ติดกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ในระดับสูงที่สุดของประเทศพวกเราตั้งใจเสร็จสิ้นภารกิจการสร้างสรรค์เขตชนบทใหม่และบรรลุมาตรฐานต่างๆของตัวเมืองที่สังกัดส่วนกลางโดยเร็ว

ด้วยเป้าหมายปฏิบัติยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในระยะปี 2020 - 2025 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการประชาชนจังหวัดฯและเครือบริษัทอุตสาหกรรมและโทรคมนาคมกองทัพหรือเวียดเทลได้ลงนามเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ วางพื้นฐานให้แก่ตัวเมืองอัจฉริยะ สนับสนุนการจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ร่วมมือพัฒนาแหล่งบุคลากร สนับสนุนจังหวัดฮึงเอียนค้ำประกันความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตและความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกันสำนักงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์จังหวัดฮึงเอียนได้ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการประชาชนจังหวัดฯเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการชี้นำเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะประกาศมติ แผนการและข้อกำหนดต่างๆเพื่อกำชับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสำนักงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดฮึงเอียนตามแต่ละระยะ แต่ละปีและแผนการปฏิบัติมติต่างๆของรัฐบาล

การพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การศึกษาและฝึกอบรม การเกษตรและพัฒนาชนบทของจังหวัดฮึงเอียน โดยเฉพาะในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้สูงของจังหวัดฯในการปฏิบัติเป้าหมายต่างๆของการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล

มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสาขาจังหวัดฮึงเอียนวาระปี 2020 - 2025 ได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการลงทุนในด้านมนุษย์และโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 3 เสาหลัก จากการปฏิบัติขั้นตอนและก้าวเดินที่เป็นรูปธรรมต่างๆ การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลจะสร้างพื้นฐานช่วยให้จังหวัดฮึงเอียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มที่และเปิดโอกาสให้จังหวัดฯนับวันผสมผสานเข้ากับกระแสโลกมากขึ้น.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด