បទប្រឡងចំនួន៥០០០០០បទ​ចូលរួមការប្រឡងស្វែងយល់អំពី”ហាណូយ-​Dien Bien Phu លើលំហរអាកាស"

នាថ្ងៃទី ២៦​វិច្ឆិកា សម្ព័ន្ធសមាគមយុវជនទីក្រុងហាណូយ ​បានអោយ​ដឹងថា÷​
ជួយ ជ្រោមជ្រែង ពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ លើកទី ៤០ ទិវា ជ័យជំនះ ÷​” ហា​ណូយ
 -​ Dien Bien Phu លើលំហរអាកាស “សម្ព័ន្ធសមាគមយុវជនទីក្រុង​ហាណូយ​បាន បំផុសការប្រឡងស្វែងយល់អំពី ” ហាណូយ -​ Dien Bien Phu លើលំហរអាកាស  រយះពេល ៤០ឆ្នាំដ៏ត្រចេះត្រចង់ មហិមា“។​ ក្រោយ​រយះពេលជាង ១ខែបំផុស 
(ពីថ្ងៃទី ២៣ តុលា ឆ្នាំ ២០១២ ដល់ថ្ងៃទី ២៥​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១២) គណះចាត់តាំង
ទទួលបាន  បទប្រឡងចំនួន ៥០០ ០០០បទ​។ គណះចាត់តាំងនឹងជ្រើសរើសបទ ប្រឡងឆ្នើមបំផុតចំនួន ​២៣ ដើម្បីប្រគល់ជូនរង្វាន់៕

បទប្រឡងចំនួន៥០០០០០បទ​ចូលរួមការប្រឡងស្វែងយល់អំពី”ហាណូយ-​Dien Bien Phu លើលំហរអាកាស
ជ័យជំនះ ÷​” ហា​ណូយ -​ Dien Bien Phu លើលំហរអាកាស (internet)


ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ