ការសន្ទនាអំពី "ការអភិវឌ្ឍន៍បាល់ទាត់វៀតណាម"

(VOVWORLD) -នារសៀលថ្ងៃទី ១៣ មករា នៅទីក្រុងហាណូយក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍វៀតណាម  អគ្គនាយកដ្ឋានកីឡានិងកីឡា សម្ព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមបានរៀបចំកិច្ចសន្តនាស្តីពី "ការអភិវឌ្ឍន៍កីឡាបាល់ទាត់នៅវៀតណាម។
ការសន្ទនាអំពី  ការសន្ទនាអំពី "ការអភិវឌ្ឍន៍បាល់ទាត់វៀតណាម"

នារសៀលថ្ងៃទី ១៣ មករា នៅទីក្រុងហាណូយក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍វៀតណាម  អគ្គនាយកដ្ឋានកីឡានិងកីឡា សម្ព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់វៀតណាមបានរៀបចំកិច្ចសន្តនាស្តីពី "ការអភិវឌ្ឍន៍កីឡាបាល់ទាត់នៅវៀតណាម។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក  Vu Duc Dam បានអញ្ជើញដឹកនាំការសន្ទនានិងលើកសំណួរទៅកាន់ថា្នក់ដឹកនាំទទួលបន្ទុកការអភិវឌ្ឍន៍បាល់ទាត់នៅវៀតណាម។ បណ្ដាបញ្ហាបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះរួមមាន៖បណ្ដុះបណ្ដាលកីឡាករវ័យក្មេង   យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍កីឡាបាល់ទាត់វៀតណាម ការរៀបចំការប្រកួតថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ