បង្កើនទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងផ្នែកគយវៀតណាមនិងជប៉ុន

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី ១៤ កុម្ភៈ នៅទីក្រុងហាណូយ រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញាវត្ថុ វៀតណាម
លោក Vuong Đinh Hue បានមានជំនួបធ្វើការជាមួយ ប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋានគយ
ជប៉ុន​ លោក Atsuo Shibota អំពីទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការ រវាងផ្នែកគយនៃប្រទេស
ទាំង២ ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ។ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានឯកភាព
អនុវត្ត គំរោងកាណ៍កសាងប្រព័ន្ធគយអេឡិចត្រូនិកនិងអនុវត្តយន្តការគយជាតិបង្អួច
តែមួយ ដែលបំរើឲ្យការធ្វើទំនើបភាវបនីយកម្ម គយនៅវៀតណាម ពីប្រភពជំនួបឥត
សំណងរបស់ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។ទន្ទឹមនឹងនោះការអនុវត្តគយបង្អួចតែមួយនឹងជួយ
តភ្ជាប់វៀតណាមជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងជប៉ុន៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ