បង្ហាញមុខសៀវភៅ”នាយឧត្តមសេនីយ៍ Vo Nguyen Giapជាមួយបុព្វហេតុ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

​​​​​​​​​​​​​          

         
បង្ហាញមុខសៀវភៅ”នាយឧត្តមសេនីយ៍ Vo Nguyen Giapជាមួយបុព្វហេតុ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំបណ្តុះបណ្តាល - ảnh 1
ពិធីបង្ហាញមុខសៀវភៅ”នាយឧត្តមសេនីយ៍ Vo Nguyen Giapជាមួយបុព្វហេតុ វិទ្យាសាស្រ្តអប់រំបណ្តុះបណ្តាល9(រូបថតVOV)

Vovworld-គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ភផ្សាយគរុកោសលហាណូយទើបនឹងបានបង្ហាញ
មុខសៀវភៅ”នាយឧត្តមសេនីយ៍ Vo Nguyen Giap  ជាមួយបុព្វហេតុវិទ្យា
សាស្រ្តអប់រំបណ្តុះបណ្តាល”។ក្នុងសៀវភៅនេះមានអ​ត្ថបទរបស់នាយឧត្តម
សេនីយ៍ Vo Nguyen Giap  ស្តីពីសតិអារម្មណ៍ទស្សនះអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកអប់រំ
បណ្តុះបណ្តាលវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកទេសនិងបច្ចេកវិទ្យាក៍ដូចជាអត្ថបទស្តពី
នាយឧត្តមសេនីយ៍ Vo Nguyen Giap  ជាមួយការងារអប់រំបណ្តុះបណ្តាល
វិទ្យាសាស្រ្តជាដើម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ