បណ្ដាតំបន់តៀមរៀបចំឲ្យសម័យប្រជុំលើកទី ៣ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាល ទី ១៣

នាថ្ងៃទី ១៤ មេសា ដើម្បីតៀមរៀបចំឲ្យសម័យប្រជុំលើកទី ៣ រដ្ឋសភាវៀតណាម
នីតិកាល ទី ១៣ គណៈប្រតិភូសមាជិកសាភាខេត្ត Binh Thuan និង ខេត្ត Ninh Thuan បានរៀបចំប្រជុំផ្តល់យោបល់ឲ្យបណ្ដាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ដូចជា ៖ ច្បាប់ពិន័យការ
ល្មើសរដ្ឋបាល ច្បាប់ផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាប់ និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជីប (ធ្វើវិសោធ
នកម្ម)។ សមាជិកសភាស្ទើតែទាំងអស់បានឯកភាពជាមួយ ការធ្វើវិសោធនកម្ម
របស់បណ្ដាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ទន្ទឹមនឹងនោះ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖ រដ្ឋសភាក៏ត្រូវ
ពិនិត្យមើល បំពេញបន្ថែម ដើម្បីឯកភាពមាត្រានានាក្នុងបណ្ដាសេចក្តីព្រាងច្បាប់
ពោលខាងលើ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ