បិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតមេធាវីទូទាំងប្រទេសលើកទី២

បិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតមេធាវីទូទាំងប្រទេសលើកទី២ - ảnh 1
បិទបញ្ចប់មហាសន្និបាតមេធាវីទូទាំងប្រទេសលើកទី២ (VOV)


        Vovworld-បន្ទាប់ពី៣ថ្ងៃធ្វើការ​នាថ្ងៃទី១៩មេសានៅទីក្រុងហាណូយ
មហាសន្និបាតតំណាងមេធាវីទូទាំងប្រទេសលើកទី២បានបិទបញ្ចប់។ ដោយ​
ប្រធានបទ សាមគ្គីភាព-រៀបរយ-បញ្ញា-ការពារយុត្តិធម៍ មហាសន្និបាតបាន​
ប្រមូលផ្ដុំពិភាគ្សានិងអនុម័តលើរបាយការណ៍បូកសរុបអណត្តិទី១និងទិសដៅ
ការងារអណត្តិទី២ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអណត្តិទី១និងផែនការការងារ​ហិរញ្ញវត្ថុ​
អណត្តិទី២ជាដើម។

        មហាសន្និបាតបានជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីទូទាំងប្រទេសអណត្តិទី២​រួម
មានសមាជិកចំនួន៩៥នាក់ក្នុងនោះមានសមាជិកចំនួន៦៣នាក់ជាប្រធាន​ក្រុម
មេធាវី។

        តាមផែនការ ក្រុមប្រឹក្សាមេធាវីទូទាំងប្រទេសអណត្តិទី២នឹងដំណើរការ​សម័យ​
ប្រជុំជាបន្តនាពេលឆាប់ៗដើម្បីជ្រើសតាំងប្រធានសហព័ន្ធមេធាវីវៀត​ណាម សំដៅ
ឆ្លើយតបនឹងសំណូមពរនៃស្ថានភាពថ្មី៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ