ពិធីបំផុសខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកុមារឆ្នាំ ២០១២

ពិធីបំផុសខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកុមារ ឆ្នាំ ២០១២ ដោយប្រធានបទ “ដើម្បីសង្គម
មួយ គ្មានអំពើរហឹង្សារ មិនរំលោភលើកុមារ” បានប្រព្រឹត្តទៅ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩
ឧសភា នៅទីក្រុង Thanh Hóa (ភាគកណ្ដាលវៀតណាម)។ ជាមួយគោលដៅ គឺ បំផុសសង្គមទាំងស្រុងរួមដៃរ គំពារកុមារ ជួយឧបត្ថម្ភកុមារត្រូវបានរស់នៅ ក្នុង
បរិយាកាសសុវត្តិភាព ផូរផង់ ដើម្បីកុមារ អភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិស័យ។ ដូច្នេះ “ខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកុមារ” បានក្លាយទៅជា សកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ និងត្រូវបាន
រៀបចំដ៏ទូលំទូលាយ ក្នុងទូទាំងប្រទេស។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១២ ក្រសួងការងារនិងអតីត
យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចវៀតណាម បានដាក់ចេញគោលដៅ គឺ កាត់បន្ថយអត្រា កុមារមានស្ថានភាពលំបាក ចុះត្រឹម 5.6% និង កុមារមានស្ថានភាពលំបាក់ពិសេស
ចំនួន ៨២% ទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភ ។ល។ ៕
ពិធីបំផុសខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកុមារឆ្នាំ ២០១២ - ảnh 1
ពិធីបំផុសខែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកុមារ ឆ្នាំ ២០១២ (Image: Internet)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ