ពិធីប្រគល់រង្វាន់ការប្រឡងសរសេរអំពី “កសិកម្ម- កសិករ-ជនបទ ឆ្នាំ ២០១៣”


ពិធីប្រគល់រង្វាន់ការប្រឡងសរសេរអំពី “កសិកម្ម- កសិករ-ជនបទ ឆ្នាំ ២០១៣” - ảnh 1
ពិធីប្រគល់រង្វាន់ការប្រឡងសរសេរអំពី “កសិកម្ម- កសិករ-ជនបទ ឆ្នាំ ២០១៣”
 (Image: tapchicongsan.vn)

(VOVworld) - ក្រោយពីរយៈពេល ១ ឆ្នាំបំផុស ការប្រឡងសរសេរអំពី “កសិកម្ម-
កសិករ-ជនបទ ឆ្នាំ ២០១៣” ដោយកាសែត Nhan Dan និងក្រសួងកសិកម្មនិង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាមបានរៀបចំឡើងបានទាក់ទាញការចូលរួមរបស់អ្នក
អានជាច្រើនក្នុងទូទាំងប្រទេសវៀតណាម។ វណ្ណៈកម្មចំនួន ៩ រយ បានចូលរួម
ការប្រណងនេះក្នុងនោះមានវណ្ណៈកម្មចំនួន ៩៧ ត្រូវបានចុះផ្សាយលើកាសែត។
បណ្ដាវ័ណ្ណៈកម្ម បានបង្ហាញរូបសណ្ឋានថ្មីកត្តាថ្មីក្នុងការកសាងជនបទថ្មី ដូចជា អត្ថបទសរសេរអំពី“ប្រជាជនខ្មែរកសាងជនបទថ្មី” “យុទ្ធនជួយឧបត្ថម្ភអ្នកភូមិ
កសាងភូមិថ្មី” ជាដើម។ ក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់ការប្រឡងសរសេរអំពី “កសិកម្ម-
កសិករ-ជនបទ ឆ្នាំ ២០១៣” ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាយប់ថ្ងៃទី ១១ មិនា នៅ
ទីក្រុងហាណូយ គណៈចាត់តាំងបានប្រគល់រង្វាន់ A សំរាប់វ័ណ្ណៈកម្មចំនួន ១
និងរង្វាន់ B សំរាប់វណ្ណៈកម្មចំនួន ៣ ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ