ពលករវៀតណាមចំនួន១៣២៨នាក់នៅលីប៊ីបានត្រឡប់មកប្រទេសវិញ

ពលករវៀតណាមចំនួន១៣២៨នាក់នៅលីប៊ីបានត្រឡប់មកប្រទេសវិញ - ảnh 1
ពលករវៀតណាមចំនួន១៣២៨នាក់នៅលីប៊ីបានត្រឡប់មកប្រទេសវិញ

(VOV)_ ពលករវៀតណាមចំនួន១៣២៨នាក់នៅលីប៊ីបានត្រឡប់មក​ប្រទេសវិញ។ នេះគឺជាព័ត៍មានដែលបាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងពលករនៅ​ឯបរទេស  ក្រសួងការ ងារ យុទ្ធជនពិការ និងសង្គមកិច្ចវៀតណាម ប្រកាសថ្ងៃទី១៩​សីហា។ ​ក្រៅពីនោះ  នៅមានពលករវៀតណាមចំនួន៦៣នាក់ទៀត បានចាក់ចេញពីលីប៊ី និងកំពុងត្រ
ឡប់មកប្រទេសវិញនៅលើជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាស​ចរណ៍ផ្សេងៗ។

          ដោយសារពលករវៀតណាមធ្វើការនៅលីប៊ីត្រូវបានបែងចែកជាក្រុមៗ ​លើទូទាំងប្រទេស ដូច្នេះ ការជួយឧបត្ថម្ភប្រមូលផ្តុំពលករ ដើម្បីត្រឡប់មក​ប្រទេសវិញជួបការលំបាកជាច្រើនដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ