មតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតចំពោះសម័យសួរដេញដោលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិកា

(VOV)-ចំពោះ​សម័យសួរដេញដោលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍ ​និងដឹកជញ្ជូន 
លោក Dinh La Thang ទទួលបានប្រតិកម្មយ៉ាងសកម្ម​ពីអ្នកបោះឆ្នោត។ អ្នកបោះ
ឆ្នោតចាត់ទុកថា៖ បណ្ដាចម្លើយរបស់រដ្ឋមន្ត្រី​Dinh La Thang បានឆ្លើយត្រង់នឹងបញ្ហា
ដែលសមាជិក​សមាជិកាសភាសួរ​ដេញដោល ខ្លឹមសារចម្លើយក្តាប់ជាប់ស្ថានភាព
ជាក់ស្ដែង ដោះស្រាយបានការជំពាក់ជំពិន១ចំនួនរបស់ប្រជាជន។ អ្នកបោះឆ្នោត P
ham Hong Suong នៅសង្កាត់ Thanh Binh ទីក្រុង Da Nang បានចាត់ទុកថា៖

          “ របៀបច្លើយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីDinh La Thanh បំពេញបាន​គោលបំណងរបស់ប្រ
ជាជន។ ខ្ញុំចូលចិត្តបំផុត​គឺឃ្លារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបាន​និយាយ​ថា៖ នៅពេលសន្យា
គឺត្រូវធ្វើ។ គោលបំណងរបស់ប្រជាជន​នាបច្ចុប្បន្ន នោះគឺត្រូវធានាសុវត្ថិភាពចរាចរ​។”

មតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតចំពោះសម័យសួរដេញដោលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិកា - ảnh 1
រដ្ឋមន្ត្រី​Dinh La Thang

          ស្ដីពីការសួរដេញដោល​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការនិង​សង្គមកិច្ច 
លោកស្រី Pham Thi Hai Chuyen នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨វិច្ឆិកា​ អ្នកបោះឆ្នោត Le Van Hoa
 នៅទីក្រុងNha Trang ខេត្ត Khanh Hoa ( ភាគកណ្ដាលវៀតណាម) បានចាត់ទុកថា៖

          “រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ យុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចបាននាំចេញ​បណ្ដាមូល
ហេតុនៃស្ថានភាពនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សារហើយគ្មានការងារធ្វើ។ ប៉ុន្តែ រដ្ឋមន្ត្រីត្រូវ
នាំចេញបណ្ដាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងទៀតផង៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ