រដ្ឋាភិបាលជួយឧបត្ថម្ភកសាងផ្ទះសំរាប់គ្រួសារក្រីក្រ

រដ្ឋាភិបាលជួយឧបត្ថម្ភកសាងផ្ទះសំរាប់គ្រួសារក្រីក្រ - ảnh 1
រដ្ឋាភិបាលជួយឧបត្ថម្ភកសាងផ្ទះសំរាប់គ្រួសារក្រីក្រ

(VOV)_នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Tan Dung ទើបនឹង​បានចេញ
ផ្សាយគោលនយោបាយជួយឧបត្ថម្ភផ្ទះស្នាក់នៅសំរាប់គ្រួសារក្រីក្រ​ តាមបទដ្ឋាន
ដំណាក់កាល ២០១១-២០១៥ ។ តាមនោះ គ្រួសារក្រីក្រចំនួន​៣១១ពាន់គ្រួ នៅ
ក្នុងតំបន់ជនបទ នឹងមានផ្ទះស្នាក់នៅសុវត្ថិភាព ស្ថិរភាព លើកស្ទួយ​ជីវភាពរស់
នៅ រួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយចីរភាព។ តាមការគណនា​របស់
ក្រសួងសំណង់ តម្រូវការអំពីទុន ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភផ្ទះស្នាក់នៅសំរាប់​គ្រួសារក្រីក្រ គឺ១៨៤០០ ពាន់លានដុង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ