រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានទៅធ្វើការនៅខេត្ត Soc Trang

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានទៅធ្វើការនៅខេត្ត Soc Trang - ảnh 1
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានទៅធ្វើការនៅខេត្ត Soc Trang (thst.vn)


        Vovworld-រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលោក​ Cao Duc Phat
នាថ្ងៃទី១១កក្កដាបានទៅធ្វើការនៅខេត្ត Soc Trang ស្ដីពីស្ថានភាពផលិតកម្ម​កសិកម្ម
​ក្នុងឆមាសទី១និងភារកិច្ចដំណោះស្រាយក្នុងឆមាសទី២។​ រដ្ឋមន្ត្រី Cao Duc Phat បាន
វាយតំលៃស្ថានភាពផលិតកម្មកសិកម្មនៃខេត្តក្នងុឆមាសទី១​ទោះបី​ជានៅមានការ
លំបាកជាច្រើនក្តី ប៉ុន្តែដល់ឥឡូវនេះបានកែលំអរ។ ​នាថ្ងៃ​ដដែល រដ្ឋមន្ត្រី Cao Duc
Phat បានមកត្រួតពិនិត្យអង្គភាពអាជីវកម្មមួយចំនួន​មាន​រូបសណ្ឋានចិញ្ចឹមបង្ក
សុវត្ថិភាពអាសន្នរោគខេត្ត Soc Trang ផងដែរ៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ