លើកទឹកចិត្តអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រច្នៃប្រឌិតផ្សាភ្ជាប់នឹងស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែង

លើកទឹកចិត្តអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រច្នៃប្រឌិតផ្សាភ្ជាប់នឹងស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅជាក់ស្ដែង - ảnh 1
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមលោក Nguyen Quan (chinhphu.vn)        Vovworld-នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមទើបនឹងបានផ្សព្វផ្សាយលក្ខ័ន្ធតិកៈនិង
​រៀបចំ​សកម្មភាពរបស់មូលនិធិផ្លាស់ប្តូរថ្មីបច្ចេកវិទ្យាជាតិជាមួយទ្រង់ទ្រាយឡើង​ដល់១លានលានដុង។​ ក្នុងនាទីប្រជាជនសួររដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយសំណួរនាចុងសប្ដាហ៍​
កន្លងមក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមលោក Nguyen Quan
បានឲ្យដឹងថា មូលនិធិផ្លាស់ប្តូរថ្មីវិទ្យាសាស្ត្រជាតិជាមូលនិធីធំ១ក្នុង​ចំណោម
មូលនិធិធំចំនួន២ដែលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតសំដៅជួយឧបត្ថម្ភ​សកម្មភាព
វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា។

        “មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាជាតិថ្មីជាកន្លែងវិនិយោគឲ្យការ
​ស្រាវជ្រាវសារវន្ត​ទាមទាលទ្ធផលត្រូវមានការប្រកាសអន្តរជាតិ ត្រូវមានលទ្ធផល​ជាក់ស្ដែងទើបនឹងរំសាយទុន។ រីឯមូលនិធីផ្លាស់ប្តូរថ្មីបច្ចេកវិទ្យាជាតិភាគច្រើន​ជួយឧបត្ថម្ភអង្គភាពអាជីវកម្មផ្លាស់ប្តូរថ្មីបច្ចេកវិទ្យាជាមួយទុនចុះបញ្ជី១លាន
លានដុង។​ បណ្ដាសំណង់ធំៗទាក់ទិនដល់ផែនការជាតិជីវភាពរស់នៅប្រជាជន
ថែម​ទាំង​សំណង់មិនបានប្រកាសអន្តរជាតិនៅតែបានរដ្ឋជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីបង្កើត
ឡើង​ផលិតផលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបំរើឲ្យផលិតកម្មនិងជីវភាពរស់នៅ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ