វៀតណាមត្រឡប់មកផ្សារណាត់អន្តរជាតិ FACIM-ម៉ូសំប៊ិក


វៀតណាមត្រឡប់មកផ្សារណាត់អន្តរជាតិ FACIM-ម៉ូសំប៊ិក - ảnh 1
វៀតណាមត្រឡប់មកផ្សារណាត់អន្តរជាតិ FACIM-ម៉ូសំប៊ិក (qea.com.br)

        Vovworld-ចាប់ពីថ្ងៃទី៣១សីហាដល់ថ្ងៃទី៦កញ្ញា ផ្សារណាត់ FACIM-ម៉ូសំប៊ិក
បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Maputo ប្រទេសម៉ូសំប៊ិក។​ នេះជាផ្សារ​ណាត់​អន្តរជាតិ
ដោយទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនៅម៉ូសំប៊ិក ដោយមានការចូលរួមរបស់​អង្គភាព​អាជីវកម្ម
ចំនួន៦៨០មកពីប្រទេសនិងដំបន់ដែនដីចំនួន៣១និងអង្គភាព​អាជីវកម្មចំនួន១៩០០
មកពីខេត្តក្រុងនានារបស់ម៉ូសំប៊ិក។ នៅ FACIM ២០១៥​លើកនេះ ជាលើកដំបូង
ហើយក្រោយរយៈពេល៥ឆ្នាំអវត្តមាន ស្តង់ទំនិញ​វៀត​ណាម​បានបើកឡើងវិញ
ដោយមានផលិតផលទំនិញប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុន​ពាណិជ្ជកម្មហាណូយ (HAPRO)
ឧទ្ទេសនាមនិងផ្សព្វផ្សាយ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ