វៀតណាមនិងឡាវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការ ទូរទេ្សន៌

នាថ្ងៃទី ៨ កុម្ភៈនៅរដ្ឋធានីវៀងច័ន(ឡាវ)ប្រប្រព្រឹត្តទៅពិធីចុះ ហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងព័ត៌មាន វប្បធ៌ម និងទេសចរណ៌ឡាវ និងស្ថានីយ៌ទូរទស្សន៌វៀតណាមក្នុង ដំណាក់កាល 2012- 2015។តាមនោះ ភាគីទាំងពីរបានបង្កើនការ ផ្លាស់ប្តូរ ព័ត៌មាន និងកម្មវិធីទូរទស្សន៌។ ក្រសួងព័ត៌មានវប្បធម៌ និងទេសចរណ៌ឡាវ នឹងជួយឧបត្ថម្ភស្ថានីយ៌ទូរទស្សន៌វៀត ណាមអនុវត្តគំរោងការកសាងបណ្តា ស្ថានីយ៌ផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៌ជាតិ ឡាវ នៅតំបន់មួយចំនួនរបស់ឡាវ។ ស្ថានីយ៌ទូរទស្សន៌វៀតណាម នឹងបន្ត អនុវត្តគំរោងការបញ្ចូលជាភាសាឡាវ លើកាណាល VTV4ដែលបាន ផ្សាយនៅឡាវ និងជួយស្ថានីយ៌ទូរទស្សន៌ឡាវ រក្សា និងជុសជុល ស្ថានីយ៌នានាផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ