វិនិយោគសម្រាប់វិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៌ចីរភាពរបស់អង្គភាពអាជីវកម្ម

វិនិយោគសម្រាប់វិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៌ចីរភាពរបស់អង្គភាពអាជីវកម្ម - ảnh 1
វិនិយោគឲ្យវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា អភិវឌ្ឍន៌ចីរភាព
របស់អង្គភាពអាជីវកម្ម(រូបថតៈ Internet)

(VOVworld)-វិនិយោគឲ្យវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា អភិវឌ្ឍន៌ចីរភាពរបស់អង្គភាព
អាជីវកម្ម ជាប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលាដោយសម្ព័ន្ធបណ្តាសមាគម វិទ្យាសាស្រ្ត
បច្ចេកទេសវៀតណាមរួមផ្សាំជាមួយក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា វៀតណាម
រៀបចំឡើងនាថ្ងៃទី១២មករា នៅទីក្រុងហូជីមិញ។ សក្ខាសា​លានេះ សំដៅជម្រុញ
សកម្មភាពស្រាវជ្រាវអនុវត្តន៌បច្ចេកវិទ្យាថ្មីក្នុងបណ្តា​អង្គភាពអាជីវកម្មដើម្បីបង្កើត
ឡើងរាល់ផលិតផលមានគុណភាព និងមានការប្រគួតប្រជែងប្រកបដោយប្រសិទ្ធ
ភាពលើឆាកអន្តរជាតិជួយអង្គភាពអាជីវកម្ម អភិវឌ្ឍន៌យ៉ាងឆាប់រហ័សនិងចីរភាព។

        ក្នុងសិក្ខាសាលា ដំណោះស្រាយជម្រុញសកម្មភាពវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេក វិទ្យា
ក៏បានដាក់ចេញ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ អង្គភាពអាជីវកម្មត្រូវជម្រុញការបង្កើត មូលនីធិ
ផ្លាស់ប្តូរថ្មីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីបំរើសកម្មភាពវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរ៕

ព័ត៌មានទាក់ទិន

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ