សិក្ខាសាលាស្តីពីការងារបំណងប្រាថ្នាប្រជាជននៃរដ្ឋសភាវៀតណាម

                    

សិក្ខាសាលាស្តីពីការងារបំណងប្រាថ្នាប្រជាជននៃរដ្ឋសភាវៀតណាម - ảnh 1
ទេសភាពនៃសិក្ខាសាលា(រូបថត​Internet)

Vovworld- សិក្ខាសាលាស្តីពី”ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោទក្នុងការងារបំណង
ប្រាថ្នាប្រជាជន នៃរដ្ឋសភាវៀតណាម”បានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២១មីនា
នៅទីក្រុងហូជីមិញភាគខាងត្បូងវៀតណាម។ក្នុងឱកាសនេះបណ្តា
ដំណាងបានប្រមូលផ្តុំវិភាគអំពីការងារបំណងប្រាថ្នាប្រជាជន នៃរដ្ឋសភា
ព្រមទាំងពិភាក្សអំពីយន្តការសហការ​ ការផ្លាស់ប្តូថ្មីក្នុងសកម្មភាពជួប
ប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត​និង​ការងារឃ្លាំមើល។ល។ទន្ទឹមនឹងការ
ទទួលការរួមមតិរបស់ប្រជាជននោះរដ្ឋសភាគប្បីអធិប្បាយគោលនយោ-បាយច្បាប់ផងនិងណែនាំប្រើប្រាស់សិទ្ឋិប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើនទំនាក់
ទំនងរវាងសមាជិសភាជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតទៀតផង។លោក Nguyen Duc
 Hien ប្រធានគណះកម្មាធិការ បំណងប្រាថ្នាប្រជាជន នៃរដ្ឋសភាវៀតណាម
នីតិកាលទី១៣លើកមតិថា៖ “  តាមរយះសិក្ខសាលាដោយមានការចូលរួម
របស់អ្នកជំនាញការអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជាច្រើន យើងនឹងទទួលបានមតិមាន
ផលប្រយោធន៍និងមានដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងរបស់បណ្តាដំណាង។
តាមរយះនោះមានវិធានការជា់ស្តែងដើម្បីលើកកំពស់គុណភាពជួបប្រា
ស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត“៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ