៧០ឆ្នាំរួមដំណើរជាមួយអ្នកយកព័ត៍មានបរទេសនៅវៀតណាម

៧០ឆ្នាំរួមដំណើរជាមួយអ្នកយកព័ត៍មានបរទេសនៅវៀតណាម - ảnh 1
៧០ឆ្នាំរួមដំណើរជាមួយអ្នកយកព័ត៍មានបរទេសនៅវៀតណាម

(VOV)_នាថ្ងៃទី៧ មេសា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅវេទិកា ស្ដីអំពី
ការជួយឧបត្ថម្ភអ្នកយកព័ត៍មានអន្តរជាតិ ក្នុងការងារព័ត៍មានកិច្ចការបរទេស។ នៅ
ទីនេះ បណ្ដាអង្គសន្និសីទបានថ្លែងបទអន្តរាគមន៍ជាច្រើន ស្ដីអំពីការងារ​យកព័ត៍
មានបរទេស។ មតិទាំងឡាយសុទ្ធតែចាត់ទុកថា៖ បណ្ដាកម្មាភិបាល​សារព័ត៍មាន
មិនគ្រាន់តែនៅក្រសួងការបរទេសប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរបស់បណ្ដាក្រសួង ស្ថា
ប័នសុទ្ធតែជាមិត្ត ជាដៃគូរបស់អ្នកយកព័ត៍មានអន្តរជាតិដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ