ទីក្រុងហាណូយ៖ ប្រជាជនជាង ២,៦ លាននាក់ទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភផ្នែកសន្តិសុខសង្គម

ទីក្រុងហាណូយ៖ ប្រជាជនជាង ២,៦ លាននាក់ទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភផ្នែកសន្តិសុខសង្គម

(VOVWORLD) - យោងតាមស្ថិតិពីមន្ទីរការងារយុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ចហាណូយឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃកន្លងមកនេះ ទីក្រុងហាណូយមានប្រជាជនន ...
សម្ព័នអង្គការមិត្តភាពហាណូយផ្តល់អំណោយដល់និស្សិតកម្ពុជានៅទីក្រុងហាណូយ ដែលជួបការលំបាកដោយសារកូវីដ ១៩

សម្ព័នអង្គការមិត្តភាពហាណូយផ្តល់អំណោយដល់និស្សិតកម្ពុជានៅទីក្រុងហាណូយ ដែលជួបការលំបាកដោយសារកូវីដ ១៩

(VOVWORLD) - អំណោយចំនួន ១៥៤ កញ្ចប់រួមមាន៖ សំភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់ សំភារះពេទ្យនិងសាច់ប្រាក់ចំនួន ៥០ ម៉ឺនដុង។