ហាណូយស្នេហ៍ខ្ញុំ

ហាណូយស្នេហ៍ខ្ញុំ

(VOVworld) -“ ទោះបីជាយើងបានទៅដល់គ្រប់ទិសទីក្តី ប៉ុន្តែយើងនៅតែនឹករលឹកអំពីហាណូយជានិច្ចហាណូយរបស់ យើង រដ្ឋធានីជាទីស្រឡាញ់ក្នុងដួងចិត្ត ...