ទឹកប្រាក់ចំនួន៤៦ពាន់លានដុងជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម

ទឹកប្រាក់ចំនួន៤៦ពាន់លានដុងជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម

(VOV)_គិតដល់ថ្ងៃទី១វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៦ បានមានទឹកប្រាក់ចំនួន៤៦ពាន់​លានដុងជួយឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅភូមិភាគកណ្ដាលវៀតណាម តាមរយរណសិរ្យមាតុភូមិ ...