រដ្ឋសភាបានចាប់ផ្ដើមការសួរនិងឆ្លើយសំណួរដេញដោល។

រដ្ឋសភាបានចាប់ផ្ដើមការសួរនិងឆ្លើយសំណួរដេញដោល។

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី១២វិច្ឆិកាចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍ ធ្វើការលើកទី៤នៃសម័យប្រជុំលើក​ទី៤រដ្ឋសភា វៀតណាមនីតិកាលទី១៣ រដ្ឋសភាបានចាប់ផ្ដើម សម័យ ...